ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІІ 
ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Адреса: 65125, м. Одеса, вул. Академічна, 2.

Телефон: (048)719-88-00

E-mail: test_mag@onua.edu.ua 

ЄЛЕНИЧ
Світлана Іграфівна
начальник відділу

Відділ тестології створений з метою впровадження технологій комп’ютерного тестування у навчальний процес, удосконалення системи тестового контролю знань в освітній діяльності та підвищення якості професійної освіти. 

Основним видом діяльності відділу тестології є проведення оцінювання знань, навичок і здатностей, а також проведення заходів щодо тестування для одержання зрізів про реальну картину рівня розвитку студентів. Розроблювальні тести спрямовані не стільки на оцінку наявних знань і навичок, скільки на оцінку здатності до засвоєння нового й на визначення рівня розвитку якостей і навичок.

Відділ регулярно обновляє методи й схеми проведення тестування й атестацій, для їхньої відповідності умовам і вимогам, що змінюються.

Відділ тестування проводить:
- тестування студентів за темами семінарських занять;
- екзаменаційну сесію студентів;
- державні іспити випускних курсів.

Принципи діяльності відділу тестології:

- комплексність оцінки. Кожний учасник у ході тестування оцінюється декількома співробітниками, експертами-спостерігачами, що дозволяє скласти цілісний і об'єктивний портрет людини;

- однозначність критеріїв оцінки. Важливо чітко визначити, які саме якості, знання й навички будуть оцінюватися в ході тестування, а також за якими критеріями буде провадитися ця оцінка. Найчастіше як основу для оцінки використаються професійні компетенції, а як критерії виступають чітко певні поведінкові індикатори, що відображають рівень володіння випробуваним кожною компетенцією;

- рівні можливості для учасників. У ході тестування всі оцінювані перебувають у рівних умовах і мають однакові можливості для прояву своїх здатностей;

- оцінюється тільки спостережуване поводження учасників, а не причини, які спонукають до цього. Завдяки цьому, відділ оцінки дозволяє чітко побачити й зрозуміти, ЯК людина діє в певних робочих ситуаціях і НАСКІЛЬКИ він при цьому ЕФЕКТИВНИЙ;

- відкритості інформації на всіх етапах проведення тестування.

Суб'єкти - учасники відділу тестології:

  • 1. Оцінювані суб'єкти (випробувані) - студенти закладів вищої освіти, учні загальноосвітніх навчальних закладів, які бажають пройти тестування.

  • 2. Співробітники відділу тестології - співробітники відділу або запрошені консультанти, що організовують проведення тестування, дають учасникам (випробуваним) інструкції до вправ, відслідковують дотримання робочих регламентів і процедур. Співробітники управляють процедурою узгодження підсумкових оцінок за результатами тестування.

3. Експерти-спостерігачі - співробітники відділу тестології або запрошені консультанти, що професійно володіють технологією проведення тестувань і аналізу результатів. У їхню компетенцію входить спостереження за випробуваними в ході тестування й фіксування особливостей їхнього поводження при виконанні вправ.

Напрями розвитку відділу тестології:
- оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, студентів закладів вищої освіти у формі письмового тестування;
-  оцінка знань і компетентностей студентів (учнів);
-  формування й адміністрування банку даних тестових завдань;
-  впровадження систем тестового оцінювання знань у навчальний процес;
-  розробка й впровадження сертифікаційної й діагностичної форми оцінювання освіти;
-  проведення експертизи тестових завдань;
-  створення системи оцінки, орієнтованої на рішення конкретної проблеми.
- організація й координація робіт в сфері створення й впровадження єдиної системи тестування знань;
- впровадження програмного забезпечення системи комп'ютерного тестування Університету;
- підтримка працездатності єдиного сервера комп'ютерного тестування;
- контроль якості проведення заходів щодо тестування;
- збереження інформації із проведених тестів.

Можливі методи й форми діагностики, використовувані в діяльності відділу:-практичні-симуляції (являє собою кілька взаємозалежних вправ - індивідуальних, парних і командних, об'єднаних одним сюжетним контекстом й моделюючі різні ситуації);
- аналітичний кейс (індивідуальне письмове завдання);
- спеціалізовані тести й опитувальники (як правило, це тести інтелектуальних здатностей і особистісні опитувальники).

Результати діяльності відділу:

ефективна оцінка рівня знань, умінь і навичок студентів (учнів);

організація самонавчання й самоконтролю;

використання результатів комп’ютерного тестування для контролю і коригування навчального процесу;

визначення якості тестів.