СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
НУ «ОЮА»

 

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НУ «ОЮА» – це об’єднання зацікавлених у розвитку наукової роботи студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (НУ ОЮА), правовою основою діяльності якого є ст. 41 Закону України «Про вищу освіту». Основною метою Студентського наукового товариства (надалі – СНТ) НУ «ОЮА» є організація студентської науково-дослідної роботи, сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, розширенню їх загального і професійного світогляду, задоволення інших потреб та інтересів.

Історія СНТ

Історія СНТ починається з травня 2001 року. Саме тоді, під час проведення звітної щорічної наукової студентської конференції, на підставі спільного колективного рішення студентів та ректорату НУ «ОЮА» (тоді ще ОНЮА), було покладено початок відродженню Студентського наукового товариства, яке до цього існувало в Юридичному інституті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, на базі якого й утворилась Академія. Проте періодом справжнього відродження СНТ є 2006 рік. Саме з цього часу Товариство, у складі багатьох нових членів, почало працювати постійно та досить ефективно. Причому одразу ж розпочалась активна діяльність у різних напрямках – відновлення функціонування багатьох студентських гуртків, проведення наукових заходів, залучення студентів-першокурсників до науково-дослідної роботи тощо. 2011 року відбулась реорганізація Студентського наукового товариства – затверджено новий Статут СНТ, створено СНТ на факультетах й інститутах, змінено керівні органи та принципи їх утворення.

Структура СНТ

Керівними органами СНТ НУ «ОЮА» є Конференція СНТ НУ «ОЮА» та Правління СНТ НУ «ОЮА».

Конференція СНТ НУ «ОЮА» є вищим керівним органом СНТ НУ «ОЮА». До складу Конференції входять представники СНТ інститутів, факультетів, юридичного коледжу (надалі – СНТ структурних підрозділів) на пропорційній основі – 10% від загальної кількості членів СНТ структурних підрозділів. Правління СНТ НУ «ОЮА» є постійно діючим керівним колегіальним виконавчим органом СНТ НУ «ОЮА», до його складу входять: Голова СНТ НУ «ОЮА», перший заступник Голови СНТ НУ «ОЮА», заступник Голови СНТ НУ «ОЮА», відповідальний секретар СНТ НУ «ОЮА» та голови СНТ структурних підрозділів.

Голова, перший заступник Голови, заступник Голови, відповідальний секретар СНТ обираються на Конференції СНТ НУ «ОЮА» строком на один рік. Кандидатом на будь-яку з цих посад можуть бути члени СНТ НУ «ОЮА», яких висунули на цю посаду на загальних зборах члени СНТ структурних підрозділів. Ці збори також обирають Голову СНТ відповідного структурного підрозділу строком на один рік.

Діяльність, яку здійснює СНТ

Серед багатьох напрямків діяльності важливе місце обіймає організаційна підтримка студентських гуртків, більшість із яких створені при кафедрах НУ ОЮА. Адже саме тут студент вперше вчиться формулювати з наукового погляду свої думки, які потім знаходять відображення в тезах, наукових статтях та роботах, відбуваються жваві дискусії з проблемних питань, студенти отримують досвід виступів перед аудиторією, що сприятиме реалізації студентів у майбутньому. Найбільш відвідуваними гуртками є Клуб публічного права при кафедрі конституційного права, студентський науковий гурток з кримінального процесу, Студентське кримінологічне товариство, студентський гурток «Криміналіст», гурток з цивільного права та інші.

Іншим, проте не менш важливим напрямом діяльності СНТ, є організація різноманітних наукових заходів, у яких беруть участь студенти закладів вищої освіти із різних куточків України. За роки існування СНТ за його участі було проведено численні наукові заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, ще більше – на університетському рівні. Серед них вісім Національних Моделей Верховної Ради України, одинадцять Всеукраїнських Брейн-рингів «Знавці Конституції» на Кубок Президента НУ ОЮА, Всеукраїнські студентські олімпіади з правознавства, а також політології, Всеукраїнські правничі школи, Всеукраїнські студентські наукові конференції. Члени СНТ постійно збираються та удосконалюють свої організаторські здібності, а також активнопрацюють у команді.

Брейн-ринг «Знавці Конституції України» на Кубок Президента НУ «ОЮА» спрямований на поглиблене вивчення студентами-юристами Основного Закону нашої держави. У результаті змагання визначаються команди, студенти яких знають Конституцію найкраще. Формат Брейн-рингу дійсно досить цікавий, оскільки дає можливість не лише перевірити свої знання, але й отримати заряд адреналіну і позитивних емоцій.

Традиційними є Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспіратів «Верховенство права очима правників-початківців» та Звітна наукова конфіеренція . У рамках цих заходів розглядається проблематика практично кожної галузі права, актуальної на даний час в Україні та зарубіжних країнах . Крім того, у рамках даних конференцій діють такі секції із суміжних із юриспруденцією дисциплін, як «Філософські питання розвитку держави та права України», «Історія розвитку держави і права», «Економіко-правові засади розвитку України», «Лінгвістика права та ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку», «Політологічні дослідження держави та суспільства», «Соціологічні та психологічні дослідження політичних, правових та суспільних процесів», «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності». Це сприяє розширенню світогляду та збагаченню знань студентської молоді не лише з правничих, а й інших гуманітарних дисциплін. У рамках Конференції близько 400 учасників із усіх куточків України щороку беруть участь у 20 секціях, а їх роботи публікуються у збірниках тез студентських наукових доповідей. Окремо слід зазначити про значну кількість наукових досліджень іноземними мовами, що стає своєрідним ключем до становлення висококваліфікованого, а головне затребуваного фахівця. Логічним продовженням полімовного підходу до вивчення та дослідження юриспруденції є публікація тез не лише українською і російською, а й англійською і німецькою мовами.

Завдяки діяльності СНТ відбувається успішна співпраця з іншими студентськими об’єднаннями й організаціями, зокрема, з Лігою студентів Асоціації правників України, Європейською асоціацією студентів-правників (ELSA), студентськими науковими товариствами різних закладів вищої освіти України.