Наукова
та навчально-методична робота

 

Монографії, опубліковані за кордоном

Ennan R. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of modern person (Legal regulation of Intellectual Property in the European Union). Torun: Liha-Pres. 2019 р.P. 28-47.

Маzurenko S.V. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person (Problems of legal regulation of relations on the Internet). Lviv-Torun: Liha-Pres. 2019. P.159-176.

Маzurenko S.V. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person: collective monograph. (Legal protection of the company name and geographical syndication as marketing designations). Lviv-Torun: Liha-Pres. 2019. P. 110-128.

Маzurenko S.V. The issues of improving legal knowledge in the XXI century: theunity of theory and practice: collective monograph (System of contracts for the disposal of intellectual property rights). Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019. P. 109-131.

Монографії, опубліковані в Україні

Бааджи Н.П. Спортивне право: актуальні проблеми (Медіація у сфері спорту). Одеса: Юридична література, 2016. 2016.240 с.

Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Бєсєдіна Н.В. Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики монографія. Одеса: Юридична література. 2017. 104 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право: поняття та сутність: монографія. Одеса: Фенікс. 2017. 316 с

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право та інформаційна безпека: монографія. Одеса: Фенікс. 2017. 176 с

Kharitonova O.I. Information security and IT law in conditions of integration processes Collective monograph. Riga Izdevnieciba Baltija Publishing. 2017. 213 p

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Методологічні імперативи дослідження приватного права. Методологія в праві: монографія. [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг.ред. І.Безклубого. К.: Грамота. 2017. С. 358-377. 658 с.

Харитонова О.І., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В. Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України: монографія. Одеса: Юридична література. 2017. 72 с

Харитонова О.І., Клименко Н.І., Харитонов Є.О., Ульянова Г.О., Григорянц Г.І. Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу; за ред. О.І. Харитонової, Н.І. Клименко. Одеса: Фенікс. 2017. 270 с

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Методологічне підґрунтя використання Україною польського досвіду модернізації правової системи. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2017. 336 p.

Kharytonova O.I., Pozova D.D., Kirilyuk A.V., Ulyanova H.O., Baadzhy N.P. Intellectual property right: tutorial manual. National University «Odesa Law Academy». Odesa: Feniks. 2017. 153 p.

Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: трансформації цифрової доби. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одесса: Юридична література. 2018. С. 37-47

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Приватне право як концепт. Том І. Витоки. Одеса, Фенікс. 2018. 556 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Регулятивні правовідносини приватно-правовий та публічно-правовий виміри: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2018. 404 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Проблема визначення поняття та сутності ІТ-права. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Юридична література. 2018. С. 28-36.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Трансформації розуміння сутності авторського права у цифрову добу. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Юридична література. 2018. С. 28-36.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Проблеми захисту авторських прав. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Юридична література. 2018. С. 171-180.

Харитонова О.І. Соціальні мережі і права інтелектуальної власності: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової; уклад. Б.В. Фасій. Одеса: Юридична література. 2018. С. 9-21.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Інтерактивні соціальні мережі – парадигма громадянського суспільства цифрової доби? Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія. За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової; уклад. Б.В. Фасій. Одеса: Юридична література. 2018. С. 41-55

Харитонова О.І. Об’єкти прав інтелектуальної власності та розпорядження ними у сфері спорту // Спортивне право: актуальні проблеми: монографія. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва [та ін.]; голов. ред. Є.О. Харитонов. Одеса: Юридична література. 2018. С. 105-116

Харитонова О.І., Харитонов Є. О. Приватне право як концепт. Том ІІ. Пошук парадигми (до історії питання). Одеса: Фенікс. 2019. 614 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Приватне право як концепт. Том ІІІ. (Концепт приватного права і рекодифікації цивільного законодавства в Україні: рефлексії фронтиру ). Одеса: Фенікс. 2019. 752 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей (Українські концептуальні рефлексії очима Уїльяма Еліота Батлера: враження українських цивілістів ). Київ: Логос. 2019. 572с. (С. 515-537).

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей (Переклад статті У. Батлера «Українське цивільне право: враження зарубіжного юриста» з англійської). Київ: Логос. 2019. 572 с. (С. 153-257).

Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет (Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи) за ред. Р.Б. Шишки. Київ: Ліра-К. 2019 (С.65-87).

Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Мазуренко С.В. Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту: монографія. (Людина, громадянин, приватна особа). (Адміністративно-правові засоби впливу на поведінку приватної особи в умовах карантину ). (Примусове ліцензування в сфері інтелектуальної власності щодо лікарських засобів: світовий досвід). За ред. Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Некіт К.Г. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020 р. С.404 ( 16-27) п.1.1. (27-39) п.1.1 (312-329).

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів: монографія (Кодифікації та рекодифікації як форми оновлення цивільного законодавства) кол. авт.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва та ін. Київ : Норма права. 2020. С 348 (С. 8-68) розділ 1.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Оновлення (кодифікація та рекодифікація) цивільного законодавства України: досвід, проблеми та перспективи: монографія. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2020. 462 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія. Принципи приватного права, цивільного права та засади цивільного законодавства України. Прогалини у цивільному законодавстві: усувати чи долати ? Книга перша ЦК України і становище особи: необхідність змін акцентів. Людина як приватна особа. Засади статусу. Проблеми статусу юридичної особи у ЦК України. Модернізація Книги четвертої Цивільного кодексу. Попередні зауваження. Основні результати кодифікації права інтелектуальної власності в Україні 2003 р. Удосконалення окремих інститутів та категорій права інтелектуальної власності у законодавстві України на основі західних підхорів, вітчизняних науки та судової практики. Загальні положення. Авторське право і суміжні права. О.І. Виговський, Н.Ю. Голубєва, С.Д. Гринько та ін.; за ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 673 (С. 44-57) п.1.3. (С. 57-77) п.1.4 (С. 92-106) п.1.6 (С. 109-124) п.2.1 (С. 124-135). П.2.2 (С. 298-300) п. 4. (С.300-303) (С. 320-338 (С.338-357).

Kharytonov E.O., Kharytonova O.I. Rekodifikation of Ukraine: a paradigm of improvement //Current issues of Ukrainian civil legislation: collective monograf. E.O. Rharytonov N. Yu. Golubeva O.I. Safonchyk V.O. Goncharenko etc. Lviv-Toruń Liha-Pres. 2020. p. 136 (1-17).

 

Науково-практичні коментарі, словники, енциклопедії, довідники, хрестоматії, практикуми

Харитонова О.І., Є.О. Харитонов, Б.В. Фасій, Ю.О. Толмачевська. Словник по ІТ: довідник для юриста і не тільки. Одеса: Юридична література. 2019. 136 c. (Серія: Цивілістика та «ІТ-право»).

Харитонова О. І. за. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. 6-е вид., перероб. і допов. Т.І. Київ: Юрінком Інтер. 2019. 752 с. (с.237-242, 244-250) С. 351-369).

Харитонова О. І. За. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. 6-е вид., перероб. і доп. Т.ІІ. Київ: Юрінком Інтер. 2019. 1048 с. (С.836-841).

Харитонова О.І. Послуги електронні. Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. Київ: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Т. 1. С.472 С. 170-173.

Підручники, навчальні посібники

Харитонова О.І.  Право інтелектуальної власності: підручник. [О.І.Харитонова, Є.О.Харитонов, Т.С., В.С. Дмитришин, О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе та ін.]; за заг. ред. О.І.Харитонової. К.: Юрінком Інтер. 2016. 540 с. (глава 1 (§ 2,4), (§ 1,6,7 у співавторстві з Харитоновим Є. О.); глава 3 (§ 1, 2, 3), (§ 4  у співавторстві з Харитоновим Є.О.) С. 12-19, 27-32, 36-44, 62-90.

Харитонова О.І., Харитонов Є. О. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник [авт..кол.]; за заг.ред. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. Одеса: Юридична література. 2017. 308 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право – це просто: посібник. Авт.кол.; за ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2017. 106 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є. О. ІТ-право: теорія та практика: навч. посіб. Авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. Одеса: Фенікс.

Харитонова О.І.  Право інтелектуальної власності: підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород, Вид-во ТОВ "РІК-У". 2018. 488 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. ІТ-право: теорія та практика: навч. Посіб. (Кирилюк А.В. особистий внесок: розділ 6. «ІТ та правосуб’єктність»: 6.2. Суб’єкти Інтернет-відносин; розділ 13. 13.1.–13.3. «Цивільно-правова відповідальність за порушення у сфері ІТ», «Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері ІТ», «Кримінально-правова відповідальність за порушення у сфері ІТ» (у співавторстві з Деревніним В.С.). Одеса: Фенікс. 2018. С. 150-155, С. 316-335.

Kharytonova O.I., Pozova D.D., Kirilyuk A.V., Ulyanova H.O., Baadzhy N.P. Intellectual property right: tutorial manual. Odesa: Feniks. 2018.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Некіт К.Г. Право власності: навчальний посібник. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2018. 256 с.

Харитонова О. І. Цивільне та сімейне право України: навч. посіб. Авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2018. 598 с.

Харитонова О. І. Право інтелектуальної власності. Підручник. (Особистий внесок: Розділ 4 «Авторське право»). Ужгород: РІК-У. 2019 р. с. 488(с.135-172).

Харитонова О. І., Харитонов Є. О. ІТ – право: теорія та практика: навч. посіб., 2-ге видан., виправлене та доповнене. (Особистий внесок: Передмова, 1.1.-1.4., 2.1.-2.4., 6.1., 8.1.-8.2., (у співавторстві з Харитоновим Є.О. ); 6.4.-6.6., 8.3.-8.5). Одеса: Фенікс. 2019. - 427с. (6-10, 10-31, 32-51, 143-155, 213-223)( 162-176, 223-232).

Харитонова О. І., Харитонов Є. О., Берназ-Лукавецька О.М. ІТ-право та інформаційна безпека: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс. 217. 136 с.

Харитонова О. І. Галупова Л.І. Корпоративне право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання. Одеса, Фенікс. 2019. 108 с.

Харитонова О. І. Галупова Л.І. Судовий захист корпоративних прав: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання). Одеса, Фенікс. 2019. 101 с.

Харитонова О.І., Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Еннан Р.Є., Романадзе Л.Д., Менсо І.В. Право інтелектуальної власності: навчально-методичний посібник. Одеса: Юридична література. 2016. 204 с.

Kharytonova O.I., Pozova D.D., Kirilyuk A.V., Ulyanova H.O., Baadzhy N.P. Intellectual property right: tutorial manual. National University «Odesa Law Academy». Odesa: Feniks. 2017. 153 p.

Бааджи Н.П. Право інтелектуальної власності: підручник. За заг. ред. О.І. Харитонової. К.: Юрінком Інтер. 2016.540 с. (Особистий внесок Глава 5(§1,2) Глава 9(§10).

Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. К.: Алерта. 2016. 492 с. [тема 1 «Загальні засади права інтелектуальної власності»; тема 6 «Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (патентне право)»; тема 10 «Особливості захисту прав інтелектуальної власності»; тема 14 «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет»; тема 17 «Міжнародна система охорони інтелектуальної власності»; тема 18 «Правова охорона інтелектуальної власності у ЄС»]. С. 19-39; С. 154-168; С. 263-276; С. 317-336; С. 366-415.

Ennan R.Y. Intellectual property Law: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. Одеса: Печатный дом. 2019. С.85.

Мазуренко С.В.  Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посібн. О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе. Одеса: Юридична література. 2020. 56 с.

Мазуренко С.В. Авторське право і суміжні права: збірка завдань до навчальної дисципліни. О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе, С.В. Мазуренко. 2020. 46 с.

Ennan R.E. Intellectual property in the human right system: general principles. Права людини в Україні та зарубіжних країнах: традиції та новації: колективна монографія. За ред. Н.В. Мішиної. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2021.

Еннан Р.Є. Науково-практичний коментар Цивільного кодекса України (глави 3, 15, 40, 44). За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2021.

Навчально-методичні посібники

Право інтелектуальної власності: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Правознавство». О.І. Харитонова, С.В. Мазуренко, О.О. Кулініч та ін. Одеса: Юридична література, 2016. 204 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Право інтелектуальної власності, навчально методичний посібник, під авторством А.В. Кирилюк, Н.П. Бааджи, О.В. Бігняка.

Intellectual property Law: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. Одеса: Печатный дом. 2019. 85 с.

Корпоративне право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання. Одеса, Фенікс, 2019. 108 с.

Судовий захист корпоративних прав: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання). Одеса, Фенікс. 2019. 101 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Медіаправо».

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Право в сфері реклами».

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Захист прав інтелектуальної власності».