Наукова
та навчально-методична робота

 

Головні завдання кафедри інформаційних технологій полягають не лише в організації на високопрофесійному рівні навчальної роботи з викладання навчальних дисциплін, а й у реалізації наукової та навчально-методичної роботи.

Навчально-методична робота кафедри реалізовується як цілісна система дій та заходів, спрямованих на забезпечення якості професійної підготовки студентів, розроблення навчальних та робочих програм дисциплін, видання навчально-методичної літератури до навчальних дисциплін, підвищення кваліфікації та професіоналізму професорсько-викладацького складу, активізацію творчого потенціалу викладачів та студентів.

У центрі повсякденної уваги колективу кафедри – організація й проведення аудиторних занять зі студентами, консультацій, контроль та аналіз успішності, допомога студентам з боку викладачів у самостійному здобутті знань та набутті практичних навичок, активній участі студентів у наукових семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях тощо.

Методичне забезпечення навчального процесу кафедри складається з: розроблених навчальних та робочих програм, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок для практичних занять, лабораторних робіт та самостійної роботи з відповідних навчальних дисциплін, завдань для курсових робіт тощо.

Кафедра системно підходить до видавничої діяльності й має вагомі здобутки у цій сфері. При цьому викладачі кафедри значну увагу приділяють роботі над сучасними за змістом підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками, враховуючи специфіку підготовки фахівців різних спеціальностей університету.

Так, викладачами кафедри підготовлені такі підручники і навчальні посібники: «Основи інформаційної безпеки» (автор С. Л. Ємельянов, 2014 р. з грифом МОН), «Використання інформаційних технологій в судах» (колектив авторів С. Л. Ємельянов, Н. І. Логінова, О. В. Тодощак, В. Ф. Якутко, 2014 р. з грифом МОН), «Сучасні інформаційні та комунікаційні системи та технології» (колектив авторів О. Г. Трофименко, Н. І. Логінова, О. В. Задерейко, А. Б. Козин, 2017 р.), «Бази даних: створення та опрацювання» (за ред. О. Г. Трофименко, 2016 р.), «Правовий захист інформації» (автори Н. І. Логінова, Р. Р. Дробожур, 2015 р.), «С++. Алгоритмізація та програмування» (автори О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І. Логінова, О.В. Задерейко, 2019 р.), «Веб-технології та веб-дизайн» (автори О.Г. Трофименко, О.Б. Козін, О.В. Задерейко та ін., 2019 р.), «Офісні технології» (автори О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І. Логінова, Р.І.  Чанишев, 2019 р.), «Організація баз даних» (автори О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І. Логінова та ін., 2019 р.).

За результатами наукових досліджень на кафедрі опубліковано монографії «Проблема захисту інформації від витоку та шляхи її вирішення» (автор С. Л. Ємельянов, 2011 р.) та «Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України»  (автори О.В. Задерейко, Р.І.  Чанишев та ін., 2018 р.).

Слід відзначити підготовку і видання навчально-методичних посібників англійською і французькою мовами, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри «Fundamentals of informatics and computer engineering» (Основи інформатики та обчислювальної техніки, 2011 р.) і «Protection des droits d’auteur des contenus numeriques» (Захист авторських прав цифрового контенту, 2014 р.).

Викладачами кафедри підготовлені численні навчально-методичні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисциплін, що викладаються на кафедрі. З них слід відзначити такі:

навчально-методичні посібники: «Веб-дизайн та HTML-програмування» (автори О. Г. Трофименко, О. Б. Козін, 2017 р.), «Основи комп'ютерної техніки» (автори О. Г. Трофименко, О. В. Задерейко, Н. І. Логінова, 2017 р.), «Основи інформаційної безпеки» (автори Р. І. Чанишев, О. В. Задерейко, 2017 р.), «Персональний комп'ютер як засіб створення інформаційного продукту» (автори Р. Р. Дробожур, М. А. Малишев, 2016 р.);

конспекти лекцій: «Основи комп’ютерної техніки» (автори О.Г. Трофименко, О.В. Задерейко, Н.І. Логінова, 2017 р.), «Новітні інформаційні технології» (автори Н.І. Логінова, О.Г. Трофименко, 2018 р.), «Офісні технології» (автори О.Г. Трофименко та ін., 2018 р.), «Інформаційні технології в діяльності соціолога» (автори О.Г. Трофименко, Н.І. Логінова, 2018 р.), «Теорія ймовірностей та математична статистика» (автор Л. В. Шинкаренко, 2013 р.);

методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи: «Основи інфографіки: для практичних занять» (автори О. Г. Трофименко, Н. І. Логінова, 2017 р.), «Офісні технології» (автори О. Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп та ін., 2017 р.), «Інформаційні технології в юридичний діяльності» (автори Н. І. Логінова, О. Г. Трофименко, 2016 р.), «Сучасні інформаційні та комунікаційні системи і технології» (автори О. Г. Трофименко, Н. І. Логінова, 2016 р.), «СУБД Access» (автори О. Г. Трофименко та ін., 2016 р.), «Основи вищої математики: інтеграли» (автори О. Б. Козін, О. В. Задерейко та ін., 2015 р.), «Комп’ютерні технології та програмування» у 3-х частинах (автори О. Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп та ін., 2016 р.), «Основи програмування» у 4-х частинах (автори О. Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп та ін., 2014 р.) тощо.

Наукова діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності кафедри і виконується викладачами за кількома взаємопов’язаними напрямками:

- кафедральна науково-дослідна робота у рамках теми «Інформатизація суспільства та захист інформації»;

- підготовка наукових публікацій різного роду (статей у фахових наукових виданнях України, наукових статей у зарубіжних виданнях, публікації у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, тез наукових доповідей на наукових заходах в Україні та зарубіжжі);

- студентська науково-дослідна робота: участь студентів у наукових конференціях і публікація їхніх наукових доповідей під керівництвом працівників кафедри, діяльність наукових гуртків кафедри);

- наукова діяльність комунікативного характеру – діяльність для висвітлення наукових досягнень наших співробітників на національному та міжнародному рівнях (наукові конференції, семінари тощо).