Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова та навчально-методична робота кафедри представлена результатами плідної діяльності науково-педагогічних працівників. Інтенсивна наукова робота кафедри безпосередньо виражається в кількості монографій, підручників, наукових статей, навчально-методичних посібників, практикумів, наукових статей, тез виступу на наукових конференціях. Так, зокрема, науково-педагогічні працівники були авторами одинадцяти колективних монографій, з них дві міжнародних (SENSE).

Монографії, підготовлені кафедрою:

Криворотько Г.С., Лефтеров В.О. Психологія самотності моряків далекого плавання: монографія., Харків: Видавництво НТМТ, 2015., 172 с.

Цільмак О. М. Соціотехнологічні аспекти компетентностного професіогенезу фахівців соціономічної сфери діяльності. Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом?: монографія. [Подольська Є.А. та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса : ОНУ, 2015. 543 с. : табл., граф. Бiблiогр.: с. 508-541 (992 назв.) [С. 419-430]

Третьякова Т.М. Тенденції трансформаційних змін сучасного освітнього простору. Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / за аг.ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. О.: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 265-277.

Гурський В.Є., Лефтеров В.О. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами: монографія., Одеса: Видавничий дом «Гельветика», 2017. 164 с.

Татьянчиков А.О. Корекційно-розвивальна програма формування розумових операцій підлітків як засобу адаптації до навчання в основній школі / А.О. Татьянчиков // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. С. 202 221.

Сервачак О.В., Лефтеров В.О. Психологія проведення масових спортивних заходів на великих стадіонах: монографія., Одеса: Фенікс, 2018. 254 с.

Татьянчиков А.О. Особливості розумових операцій учнів на етапі адаптації до основної школи / А.О. Татьянчиков // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Вип.2. Слов'янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. С . 279 306.

Татьянчиков А.О. Програма формування розумових операцій підлітків як засобу адаптації до навчання в основній школі / А.О. Татьяничокв // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Вип. 3. Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2019. С. 191-209.

Tsilmak O.М. Conseptual competency model of leader (by the example of National police of Ukraine agencies. Legal scholarly discussions in the XXI century : collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. p.277-295 DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-121-6/277-294]:344 p. (SENSE)

Tsilmak O.М. Principal objective and subjective factors that determine corruption. Juridical scholarly discussions as a factor for the sustainable development of legal doctrine and legislation: collective monograph. S.S. Andreichenko, G.V. Chebotareva, L.V. Didenko, O.S. Kizlova, etc., Lviv Toruń : Liha-Pres, 2019. pp.255-270 DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-181-0/255-270]. (SENSE)

Cоціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства: монографія / за заг. ред. В. О. Лефтерова, А. С. Мельнікова. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 172 с. (авторський колектив: Ігнат’єва І. І., Каретна О. О., Короход Я. Д., Кpюкoвa М. A., Курова А. В., Лефтеров В. О., Лісовенко А. Ф., Мельніков А. С., Третьякова Т. М., Форманюк Ю. В., Цільмак О. М.).

Навчально-методична робота кафедри реалізовується як цілісна система дій та заходів, спрямованих на забезпечення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти, розроблення навчальних та робочих програм дисциплін, видання навчально-методичної літератури до навчальних дисциплін, підвищення кваліфікації та професіоналізму науково-педагогічного складу, активізацію творчого потенціалу викладачів та здобувачів. Науково-педагогічні працівники стали співавторами п’яти підручників та одного навчального посібника.

Підручники та навчальні посібники підготовлені кафедрою:

Цільмак О.М. Глава 12. Психодіагностика та психокорекція міжособистісних та внутрішньо особистісних конфліктів. Новейшие психологические технологии: диагностика, консультирование, психокоррекция, немедицинская психотерапия: ученик / за заг.ред. С.Д. Максименка, В.Є. Луньова. К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАП України. Monreal: Accent Graphics Communications. 2015. С. 205-219 URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/3-d180d0b0d0b7d0b4d0b5d0bb-d186d196d0bbd18cd0bcd0b0d0ba-d0be-d0bc-d0b4d0bbd18f-wp.pdf

Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування правопорушень: підручник // О.М. Цільмак., Користін О.Є., Шаптала О.С., Талалай Д.В. Одеса: РВВ ОДУВС, 2016. 302 с. з іл.

Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник. // Цільмак О.М., Користін О.Є., Заєць О.М. та ін. // [за заг. ред. О.М. Цільмак]. Одеса: ОДУВС, 2017. 352 с. з іл.

Цільмак О.М. Педагогічна компетентність викладача ВНЗ: підручник. Одеса: ОДУВС, 2017. 116 с. з іл.

Цільмак О.М. Підготовка працівника Національної поліції до отримання професійно важливої інформації в процесі спілкування. Професійне спілкування працівників Національної поліції: підручник. / автор. кол.: С.І. Яковенко, Л.І. Мороз, Є.В. Тягнирядно [та ін.]; за заг. ред. С.І. Яковенка. Одеса: Астропринт, 2017. С.48-68 (260 с.).

Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

Цільмак О.М. Лефтеров В.О. Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник / за заг. ред. О. М. Цільмак. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с. з іл.

У центрі повсякденної уваги колективу кафедри – організація й проведення аудиторних занять зі здобувачами вищої освіти, консультацій, здійснення контролю та аналізу успішності, допомога здобувачам у їхньому самостійному здобутті знань та набутті практичних умінь, залучення здобувачів до їх участі у наукових семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях тощо. Науково-педагогічні працівники для підвищення якості самостійної роботи студентів підготували більше 25-ти навчально-методичних посібників, практикумів та методичних рекомендацій.

Навчально-методичні посібники, практикуми, методичні рекомендації:

Лефтеров В.А. История Украины : учебно-методическое пособие для иностранных студентов / Лефтеров В.А., Кулачинский Н. Н., Подкупко Т. Л., Мазанов В. В. Одесса : ОНМедУ, 2015. 242 с.

Короход Я.Д. Соціологія політичної сфери: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 68 с.

Короход Я.Д. Політичний менеджмент: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 48 с.

Цільмак О.М., Проценко О.О. Криміналістична тактика: методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів юридичних факультетів. Одеса: РВВ ОДУВС. 2015. 135 с.

Цільмак О.М. Криміналістична методика: методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів юридичних факультетів. Одеса: РВВ ОДУВС. 2015. 55 с.

Цільмак О.М. Основи побудови та перевірки криміналістичних версій при досудовому розслідуванні: методичні рекомендації. Розкриття і розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ: збірник. К.: ГСУ МВС України. 2015. 304 с. (40 с.)

Лефтеров В.О. Організаційна поведінка: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / В.О. Лефтеров, К.С. Алексенцева-Тімченко. Одеса: Фенікс, 2018. 31 с.

Третякова Т.М., Короход Я.Д. Соціологія емоцій: навч.-метод. рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія». Одеса: Фенікс, 2018. 33 с.

Короход Я.Д., Третьякова Т.М. Історія психології: навч.-метод. рекомендації для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Психологія». Одеса: Фенікс, 2019. 38 с.

Лефтеров В. О., Ігнатьєва І. І., Цуркан О. В. Соціологія конфлікту: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 32 с.

Лефтеров В.О., Третьякова Т.М. Соціологія управління: навчально-методичний посібник (для студентів для студентів факультету психології, політології та соціології) Одеса : НУ «ОЮА», 2019. 36 с.

Лефтеров В.О., Цільмак О. М. Методика проведення практичних занять з елементами тренінгу з «Психології управління»: практикум. Одеса: Фенікс, 2019. 52 с.

Крюкова М.А. Диференціальна психологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 31 с

Крюкова М.А., Курова А.В. Патопсихологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 37 с

Курова А.В., Крюкова М.А., Загальна психологія (Вступ до спеціальності). Одеса: Фенікс, 2019. 37 с

Курова А.В. Психологія особистості: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 40 с.

Лефтеров В.О. Проведення інтерактивних практичних та контрольно-оціночних занять з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 65 с.

Крюкова М.А. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник (для магістрів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, Одеса: Фенікс, 2020. 102 с.

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 90 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12880

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2020. 67 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12877

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія розвитку та особистісного зростання»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 64 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12879

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка вищої школи»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 65 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12878

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї та шлюбу»: практикум. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020, 216 с.

Цільмак О.М., Шустрова К. В. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління»: методичні рекомендації. Одеса : НУ «ОЮА», 2020., 57 с.

Цільмак О.М., Лазор К. П. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»: методичні рекомендації. Одеса : НУ «ОЮА», 2020. 49 с.

Науково-педагогічними працівниками отримано більше десяти авторських свідоцтв про реєстрацію авторського права

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на:

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Сценарне планування» для попередження та припинення скоєння умисного вбивства, що завчасно готується». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75299 від 08.12.2017)

Тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до переживання самотності (ДИСПС)». Автори: О.П. Саннікова, В.Б. Бедан. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76765; опубл. 09.02.2018 р. 62 с.)

Комплекс психодіагностичних методик оцінки переживання самотності. Методика «Самооцінка стану переживання самотності», процедура «Експрес-діагностика переживання самотності за допомогою димензіональних шкал», методика «Функціональна спрямованість переживання самотності». Автори: О.П. Саннікова, В.Б. Бедан. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76766; опубл. 09.02.2018 р. 73 с.)

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Матрична діаграма» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76123 від 23.01.2018).

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу криміналістичного моніторингу під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78200 від 11.04.2018);

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу Сакіші Тойода «П'ять Чому» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор: Цільмак О.М.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81014 від 16.08.2018).

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу Т. Бьюздена «Карта роздумів» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор Цільмак О.М.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81016 від 16.08.2018).

Науково-методичний твір «Комплекс психодіагностичних методик дослідження заздрощів особистості: «Методика «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів»; «Процедура «Шкала самооцінки показників заздрісності»; «Тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів (ДІЗА)» 96 с. Автори: О.П. Саннікова, А.Ф. Лісовенко. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67445; заяв. 29.06.2016; реєстрац. 26.08.2016.).

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу діаграма мети та мотиву умисного вбивства». Автор Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81015 від 16.08.2018).

Твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Зернятко». Автор: Цільмак О.М.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85502 від 07.02.2019).

Твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Побудуй дім». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85503 від 07.02.2019).

Літературний письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування під час досудового розслідування кримінального правопорушення методу фактологічного аналізу» Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92748 від 09.10 2019).

Організація та проведення науково-практичних конференцій.

Науково-педагогічні працівники кафедри не тільки приймають активну участь у науково-практичних конференціях, але й були організаторами проведеня 2-х міжнародних науково-практичних конференцій на тему: «Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний вимір» (2018 та 2020 рр.).

Зокрема, у 2018 році у програмі конференції були представлені 97 доповідей, які подали 114 вчених і практиків, аспірантів і студентів, у тому числі 24 доктори наук і 27 кандидатів наук з багатьох регіонів України, а також з Росії, Молдови та Сполучених Штатів Америки.

У 2020 році, незважаючи на те, що конференція проходила дистанційно в форматі відео-конференції на платформі «Zoom», вона зібрала науковців та практиків у сфері психології, соціології, права, політології, філософії, медицини з багатьох регіонів України, а також з Білорусі, Молдови, Росії, Естонії та Сполучених Штатів Америки. У програмі конференції були представлені 86 доповідей, які подали 107 вчених і практиків, аспірантів і студентів. У тому числі 22 доктора наук і 30 кандидатів наук. Серед учасників конференції були представники керівництва і психологічних служб підрозділів Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Департаменту кіберполіції, Збройних Сил, Державної прикордонної служби України. Крім заявлених учасників у конференції дистанційно взяли участь в режимі відеотрансляції психологи та офіцери-вихователі прикордонних військових частин Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, а також співробітники Науково-практичного медичного реабілітаційно-діагностичного центру Міністерства охорони здоров’я України.