Наукова
та навчально-методична робота

 

Напрямами наукової діяльності кафедри у формі  фундаментальних та прикладних наукових досліджень є: проблеми сучасного конституційного права України, конституційне право зарубіжних країн, питання конституційного та муніципального права; права людини в Україні; права людини в порівняльному вимірі; сучасний конституціоналізм; вступ до юридичної спеціальності; реформа децентралізації і розвиток громад; нормотворча діяльність; порівняльне конституційне право.

Навчальна та наукова література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена ​​різними підручниками, навчальними посібниками, монографіями, навчально-методичними посібниками та  методичними розробками. Особливо слід відзначити наступні:

Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні : монографія.  Одеса : Фенікс, 2009. — 227 с.

Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, М. В. Афанасьєва, В. Р. Барський [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 272 с.

Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, В. М. Шаповал, А. Р. Крусян [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – Вип. 2: Конституційні перетворення в Україні. – 448 с.

Проблемы современной конституционалистики: учеб.пособ. / М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян и др.– К.: Юринком Интер, 2012. – 368 с.

Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина/ під ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – 340 с.

Афанасьєва М.В. Виборча інженерія в Україні : монографія. Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 384 с.

Мішина Н.В. Робочий зошит із державного права зарубіжних країн. – Одеса, 2015. – 64 с. (у співавторстві).

Єзеров А.А., Батан Ю.Д. Конституційні форми народовладдя в Україні // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с.

Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.

Конституційне право України : прагматичний курс : навч. посіб. / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д.Батан [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова ; тех. ред. Ю.Д. Батан. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57 – 67.

Проблеми сучасної конституціоналістики: навч.посіб. / Н.В. Аніщук, М.В. Афанасьєва, Н.М. Бакаянова та ін..; за аг. Ред.. А.Р. Крусян та А.А. Єзерова. Київ: ЮрінкомІнтер, 2018. 524 с.

Децентралізація публічної влади :теорія, практика, зарубіжнийдосвід : колективна монографія / відп. за вип. Н.В. Мішина. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 176 с. с. 92-105.

Кулі-Іванченко К.К. Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове дослідження : монографія. Одеса : Гельветика, 2018. 230 с.

Кулі-Іванченко К.К. Конституційне право (Загальна частина)  для студентів юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» Спеціальність 081 «Право» / К. К. Кулі-Іванченко.  Одеса : Фенікс, 2019.  104 с.

Віткова В. С., Батан Ю. Д. Конституційне право України. Особлива частина : навч.-метод. посібник з навч. дисципліни для студ-в юрид. коледжу. Одеса, 2020. 190 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12418 DOI 10.32837/11300.12418

Конституційно-правові проблеми виконавчої влади : навч.-метод. посібник / Д. С. Терлецький, О. В. Олькіна, Ю. Д. Батан та ін. ; за заг. ред. Д. С. Терлецького. Одеса : 2020. 161 с.

Конституційне право України : навч.-метод. посібник / Д. С. Терлецький, М. В. Афанасьєва, Ю. Д. Батан та ін. ; за заг. ред. Д. С. Терлецького. Одеса, 2020. 242 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12412 DOI 10.32837/11300.12412

Терлецький Д. С., Батан Ю. Д., Запорожець В. І. Конституційна юстиція : навч.- метод. посіб. / за заг. ред. Д. С. Терлецького. Одеса : НУ «ОЮА», 2021. 154 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14399

Права людини в Україні та у зарубіжних країнах традиції та новації : колективна монографія / За заг. ред. Н.В. Мішиної. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021.