Наукова
та навчально-методична робота

 

Кафедра господарського права і процесу готує майбутніх юристів у сфері економіки, суддів господарських судів, фахівців правоохоронних органів, які забезпечують дотримання законності в господарській сфері. На кафедрі викладаються такі дисципліни: господарське право, господарське процесуальне право, господарські договори, особливості розгляду судами справ про банкрутство, антимонопольне законодавство, особливості судочинства у справах про банкрутство, юридичний супровід бізнесу, проблеми застосування норм господарського та господарсько-процесуального права, актуальні проблеми банкрутства (неспроможності) у праві України, комерційний арбітраж, судовий розгляд господарських спорів, тлумачення господарсько-правових актів, правова робота в господарському комплексі, International Commercial Arbitration.

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, консультуванні працівників правоохоронних органів, наданні наукових висновків на запити державних органів. Представлені професорсько-викладацьким складом кафедри статті, доповіді, висновки спрямовані на доктринальне тлумачення актів господарського законодавства, містять конкретні пропозиції з удосконалення діючих нормативно-правових актів і практики їх застосування в підприємницькій діяльності.

Сферою наукових досліджень кафедри є розроблення теоретичних і практичних проблем удосконалення господарського законодавства, зближення положень законодавства України з економічним законодавством країн Європейського Союзу, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів, у тому числі прийнятих у рамках СОТ, удосконалення процесуальної форми діяльності господарських судів України. Співробітники кафедри активно співпрацюють із науково-освітніми установами міст Одеси, Києва, Донецька, Харкова з питань модернізації господарського законодавства України і його науково-практичного вивчення.

На кафедрі були захищені докторські дисертації: «Грошові зобов'язання учасників господарських відносин» (Подцерковний О.П.),2007.

На кафедрі були дослідженні і захищені кандидатські дисертації: «Організаційно-правові засади розрахункових відносин у господарському комплексі України» (Подцерковний О.П.), 1999; «Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку» (Мельник С.Б.), 2001; «Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» (Квасніцька О.О.), 2006; «Правові основи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні» (Добровольська В.В.),  2007; «Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб'єктів господарювання» (Зятіна Д.В.), 2011; «Правове регулювання відносин контролю у сфері господарювання» (Попелюк В.П.), 2011; «Повноваження суду апеляційної інстанції в господарському процесі» (Згама А.О.), 2012; «Господарсько-правові аспекти державних закупівель в Україні» (Петруненко Я.В.), 2013; «Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань» (Гофман О.Р.), 2014; «Господарсько-правове регулювання комерційного використання державного майна» (Будурова Г.М.), 2014; «Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України» (Бойченко Е.Г.), 2015; «Господарсько-правове регулювання венчурного інвестування в Україні» (Тарнавський Р.В.), 2017;

Кафедрою підготовлено та видано:
Господарське право: Підручник/[Подцерковний О. П., Квасніцька ОО, Смітюх АВ та ін.]; за ред. ОП Подцерковного // ОП Подцерковний - Х.: Одіссей, 2012
Господарське процесуальне право:Підручник/ О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін. ; за ред.. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – X. :Одіссей,2012. – 400 с.
Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки: моногр./В.В.Добровольська.-Одеса: Фенікс, 2010. -258 с.
Подцерковнний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – Видання друге. – К.: «Юстініан», 2007. -424 с.
Організаційно-правові основи функціонування морегосподарського комплексу України: монографія / [О.М. Кібік, О.П. Подерковний, Д.В. Зятіна, В.А. Котлубай и др.]; під ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного.- Одеса: Фенікс, 2012. - 159 с.
О.П.Подцерковний . Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євро орієнтованих засадах: монографія/ [О.П.Подцерковний, О.М.Кібік,К.А. Возняковська,В.О.Котлубай та ін.]; за ред..О.П.Подцерконого, О.М.Кібік.- Одеса:Фенікс,2017.-284с.