МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №  153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та магістра проводиться на акредитовані освітні програми, за акредитованими спеціальностями у строки, встановлені Міністерством освіти і науки України та затвердженими Правилами прийому на навчання до Національного університету «Одеська юридична академія» на поточний календарний рік.

Прийом/зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів і на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, які дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для успішного вступу до Національного університету «Одеська юридична академія» абітурієнту-іноземцю потрібно: 

  1. Заповнити та надіслати онлайн-заявку (анкета) для вступу до Університету. https://forms.gle/ANyATzuAF1WRLchA9

 

Як Отримати запрошення на навчання?

Для отримання запрошення на навчання абітурієнт повинен надіслати на поштову скриньку відділу міжнародних зв’язків Університету international@onua.edu.ua  скановану копію:

1) паспортного документа;

2) документа про здобутий рівень освіти та додаток до нього з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або копію академічної довідки;

4) письмової згоди на обробку персональних даних.

(Зразок за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1wczKFkPZHEdZkap8lq1xRQcOtMLr_0wI/view?usp=sharing )

  • копії документу в п.2 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Вивчення відповідності документів іноземця встановленим закладом освіти вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією Університету.

Університет направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

Строк дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відділень (підрозділів).

Прибуття в Україну

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну необхідно: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні. Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. https://mfa.gov.ua/en/foreign-diplomatic-institutions-ukraine

До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.

Оформлення в'їзної візи займає близько 1-го місяця.

Після отримання візи «Д» на навчання необхідно надіслати інформацію про дату, час, Вашого прибуття в Україну, номер рейсу, а також сполучення (маршрут) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків Університету: international@onua.edu.ua 

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти

Для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Одеська юридична академія» абітурієнту потрібно:

  1. Подати до відділу міжнародних зв’язків Університету (м. Одеса, Фонтанська дорога 23, кабінет 207) заяву у паперовій формі. (Зразок за посиланням: https://docs.google.com/document/d/164fVRVYIVYQad5AgNdrIIwe0liip_aXe/edit?usp=sharing&ouid=102467707321606017843&rtpof=true&sd=true )

 До заяви додаються: 

1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічна довідка, видана іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

4) оригінал і копія документа, у якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 8 фотокарток розміром 30×40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

  1. Прохождення вступних іспитів з державної мови та профільних дисциплін (в залежності від обраної спеціальності)
  2. Протягом першого семестру здійснити процедуру визнання в Україні іноземного документа про освіту.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. За результатами процедури визнання заклад освіти приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки України або закладом вищої освіти рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, в тому числі через його неавтентичність, заклад освіти відраховує такого іноземця.

Детальніше про процедуру визнання документів про освіту: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv 

 

Підготовчі курси

Зарахування іноземців на підготовчі курси здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Для зарахування на підготовчі курсів для іноземних громадян у Національному університеті «Одеська юридична академія» потрібно:

  1. Подати до відділу міжнародних зв’язків Університету (м. Одеса, Фонтанська дорога 23, кабінет 207) заяву у паперовій формі.

(Зразок за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1K7j6jlY7q0o_ceyf1oF_VpQmdH6f6pt2/edit?usp=sharing&ouid=102467707321606017843&rtpof=true&sd=true )

До заяви додаються: 

1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5) 8 фотокарток розміром 30×40 мм;

Документи, зазначені у пунктах 1 – 3, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Начальник відділу міжнародних зв’язків – Мінченко Дар’я Анатоліївна

 e-mail: d.minchenko@onua.edu.ua

Старший інспектор відділу міжнародних зв’язків – Жакун Маргарита Юріївна

тел. (068)623-89-91      
e-mail: international@onua.edu.ua