Інформація
для вступників

 

Інформація для вступників
до Центру підготовки магистрів публічної служби та професійних суддів

У Центрі підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» (далі - Центр) здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 081 «Право».

Прийом до Центру на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (в редакції від 01.09.2021 р.) (далі – Порядок).

На навчання за державним замовленням за заочною формою здобуття освіти приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста)/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на  момент подання документів до приймальної комісії. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права (проводиться Університетом).

Особи, які відповідають вимогам, визначеним п. 10 Порядку, та які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Особи, які вступають на навчання на основі освітнього ступеня бакалавр (за державним замовленням та за кошти фізичних\юридичних осіб) складають магістерський тест навчальної компетенції (проводиться Українським центром оцінювання якості вищої освіти та складається з 2 компонентів: 1. Вербально-комунікативний; 2. Логіко-аналітичний).

На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста) за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зараховуються:

результати магістерського комплексного тесту,

або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях).

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Для того, щоб подати документи необхідно виконати наступні кроки:

  1. Підготуйте особисту заяву в електронній формі, електронні (скан-копії) оригіналів паперових документів.
  2. Накладіть електронний підпис (відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг) на особисту заяву та засвідчіть електронним підписом електронні копії (скан-копії) оригіналів паперових документів.
  3. Подайте документи на електронну адресу Центру (7198820@ukr.net) або приймальної комісії Університету (vstup@onua.edu.ua).

Так, для вступу на навчання у 2022 році особа, яка відповідає вимогам, визначеним Порядком, надсилає на електронну адресу Центру або приймальної комісії Університету:

  • заяву про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
  • одну кольорову фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри;
  • відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);
  • електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

У разі подання заяви та необхідних документів для вступу до Центру у електронній формі обов’язковим є подання паперових оригіналів документів до моменту рекомендації до зарахування.

До заяви про вступ за державним замовленням до Центру на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, для державних службовців нотаріально завірена копія диплома про вищу освіту та додатка до нього, (для осіб вступаючих за кошти фізичних чи юридичних осіб оригінал диплому про вищу освіту та додатку до нього), трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією. Документ, що посвідчує особу та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", та військово-обліковий документ пред’являються особисто.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти/рівень вищої освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності  документа, що здійснюється в установленому МОН порядку.