Інформація
для вступників

 

Інформація для вступників
до Центру підготовки магистрів публічної служби та професійних суддів

У Центрі підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 081 «Право».

Прийом до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (в редакції від 22.06.2018 р.) (далі – Порядок).

На навчання за державним замовленням за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра / спеціаліста / бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 Порядку та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Особи, які відповідають вимогам, визначеним п. 10 Порядку, та які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Особи котрі вступають на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб на основі освітнього ступеня бакалавр складають вступні випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права, з основ економіки, усної співбесіди з державного управління та єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО).

Навчання за денною формою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється лише на контрактній основі.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань, співбесіди та середнього балу додатку до документу про вищу освіту, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста) за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зараховуються:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

Особа може вступити до Центру для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу відповідного додатка до диплому. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

 

До заяви про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової  картки  платника податків засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Довідка з місця роботи в якій вказано категорію та ранг держ.службовця та копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (стаж на держ.службі не менше 1 року).

Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

 

Справка с места работы в которой указано категорию и ранг гос. служащих и копия трудовой книжки заверенная в отделе кадров (стаж на гос. службе не менее 1 года).