Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №  153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та магістра проводиться на акредитовані освітні програми двічі на рік, до та на початку академічних семестрів (до 01 листопада та до 01 березня відповідно)

Прийом/зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів і на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, які дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Для успішного вступу до Національного університету «Одеська юридична академія» абітурієнту-іноземцю потрібно: 

1. Прибуття в Україну для складання вступних іспитів

Якщо для відкриття візи студенту потрібно запрошення на навчання, необхідно: 

Заповнити анкету запиту  на навчання в НУ «ОЮА» https://docs.google.com/document/d/14AEAT0P0G2nJZAGuF1qzyWvdUPn0zvdlPBMlEvxKFNg/edit

 та надіслати її  на електронну адресу international@onua.edu.ua

Надіслати такі документи, необхідні для оформлення запрошення:

  • заяву 

  • згоду на збір та обробку персональних даних  

  • копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (з перекладом);

  • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);

  • копію першої сторінки паспортного документу іноземця (з перекладом)

Для того щоб вчасно прибути на навчання, необхідно:

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні. Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.

 

2. Подання документів відповідно вимогам до вступу іноземних громадян

Прийом іноземних громадян відбувається, як правило, до 1 листопада та до 1 березня. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для того щоб стати студентом НУ «ОЮА», Вам необхідно:

Подати до Відділу міжнародних зв’язків НУ «ОЮА» (Фонтанська дорога 23, каб 207) наступні документи:

– заяву у пеперовій формі, до якої додається: 

1) оригінал та завірену копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копія додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) (у разі переведення або поновлення на навчання) академічна довідка, видана іноземним/українським навчальним закладом;

4) (для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти) оригінал та копія документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

5) копія паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;

6) 8 фотокарток розміром 30×40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю).

8) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

 

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

3. Прохождення вступних іспитів з державної мови та профільних дисциплін (в залежності від обраної спеціальності)

4. Протягом першого семестру здійснити процедуру визнання в Україні документів про освіту

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. За результатами процедури визнання заклад освіти приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки України або закладом вищої освіти рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, в тому числі через його неавтентичність, заклад освіти відраховує такого іноземця.

Детальніше про процедуру визнання документів про освіту: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»:

- проректор з міжнародних зв'язків, професор Туляков В'ячеслав Олексійович,
тел. +(380-48) 719-87-69;

e-mail: international@onua.edu.ua