Історія
кафедри

 

Кафедра заснована 1 січня 1998 року. Завідувачем кафедри був обраний доктор філософських наук, професор, почесний професор Національного університету «Одеська юридична академія», лауреат державної премії Казахської РСР в області науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України О.А. Івакін, який працював на цій посаді з 1998 по 2018 роки. Протягом двох навчальних років (2001 – 2003) кафедру очолювала доктор філософських наук, професор Т.В. Розова.

Зараз кафедру філософії очолює доктор філософських наук, професор, лауреат премії імені Д. Чижевського,  НАН України,  член Міжрегіонального союзу письменників, відмінник освіти України О.М. Єременко.

Всі роки існування кафедри філософії, вчені, які працюють на кафедрі, забезпечують викладання циклу філософських дисциплін. Список цих дисциплін з року в рік, змінюється – трансформується, виходячи з потреб українського суспільства. Основні курси, які читаються студентам, є ефективним засобом формування світогляду і методологічної орієнтації молодого покоління юристів, журналістів, психологів, політологів і соціологів: «Логіка», «Філософія», «Основи наукових досліджень», «Професійна етика юриста». У різні роки Л.М.Сумароковою читався курс «Логіка судового доведення» в інституті підготовки професійних суддів. У 2014 – 2015 навчальному році Н.Б. Капустіною був розроблений спецкурс «Реалізація класичної і некласичної моделей влади» для студентів п'ятого курсу факультету правової політології і соціології; з 2014 – 2015 навчального року викладачами кафедри розробляється і читається курс «Філософія політики»; з 2015 – 2016 навчального року, кафедра впроваджує курс «Соціальна антропологія».

Члени кафедри викладають названі курси студентам, магістрантам і аспірантам. Вагомий внесок в підготовку висококваліфікованих фахівців юристів, журналістів, політологів і соціологів внесли професор О.А. Івакін, професор Т.В. Розова, професор О.М. Еременко, доцент Л.М. Сумарокова, доцент Н.Б. Капустіна, доцент І.С. Смазнова, доцент І.В. Шамша, доцент кафедри О.Е. Никитченко, яка працювала на кафедрі з 1998 по 2018 роки, доцент кафедри І.І. Матюшина, доцент кафедри О.М. Палій, асистент Л.В. Токар. Два навчальні роки (з 2006 по 2008 рік) на кафедрі працював доцент О.І. Некрасов, який підготував підручник по філософії, і три з половиною навчальні роки (з 2009 по 2013 рік) – доцент І.Л. Білий, який опублікував декілька монографій по філософії має рацію.

Постійне прагнення викладачів кафедри підвищувати рівень власної кваліфікації, змінив якісний склад співробітників кафедри. За роки існування кафедри філософії, її викладачами були захищені ряд дисертацій.

Капустіна Н.Б. 27 січня 2006 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.007.01 Київського національного університету внутрішніх справ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.12 – філософія права: «Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномена влади». Науковий керівник – професор Розова Т.В.

Матюшина І.І. 10 квітня 2007 року в спеціалізованій вченій раді К 41.053.02 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. Тема дисертації – «Комунікативна природа смислу», науковий керівник – доцент Сумарокова Л.М.

Смазнова І.С. 28 вересня 2007 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.007.01 Київського національного університету внутрішніх справ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.12 – філософія права. Тема дисертації – «Філософсько-правовий аналіз тероризму і боротьби з ним». Дисертація написана під керівництвом професора Івакіна О.А.

Чайковський Ю.В. 4 вересня 2009 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.086.04 Одеської національної юридичної академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.12 – філософія права. Тема дисертації – «Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження»;  науковий керівник – професор Івакін О.А.

Шамша І.В. 13 жовтня 2009 року в спеціалізованій вченій раді К 26.053.13 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.05 – історія філософії. Тема дисертаційного дослідження – «Відношення «буття та його інше» як системоутворювальне підґрунтя філософії».  Дисертація написана під науковим керівництвом професора Івакіна О.А.

Никитченко О.Е. 16 жовтня 2009 року в специализированій вченій раді Д 26.161.03 Інститута філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (м. Київ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.11 – релігієзнавство. Тема дисертації – «Особливості формування образу нових релігій в контексті сучасного розуміння свободи совісті в Україні».  Науковий керівник – професор Івакін О.А.

Палій О.М. 24 грудня 2014 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.086.04 Одеської національної юридичної академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.12 – філософія права. Тема дослідження – «Співвідношення можливості та дійсності в правозастосуванні» Науковий керівник – доцент Л.М.Сумарокова.

Успішні захисти вищенаведених дисертацій дозволили викладацькому складу кафедри філософії перейти на якісно новий рівень – сьогодні переважна більшість викладачів кафедри має науковий ступінь.

Проте, співробітники кафедри філософії не зупиняються на досягнутих успіхах. Два викладачі кафедри останніми роками пройшли навчання в докторантурі і сьогодні готуються до захисту докторських дисертацій. Один викладач вчиться в докторантурі сьогодні.

З 2010 по 2013 роки І.В. Шамша Навчався в докторантурі кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Всі ці роки по керівництвом професора Г.І. Волинки І.В.Шамша працював над докторською дисертацією на тему «Єдність модусів часу як основа синтезу сутності та існування людини». Навчання в докторантурі завершилося представленими текстом дисертації на заявлену тему, а також текстом докторської монографії на тему «Небуттєва природа часу», яка була видана в 2015 році. Сьогодні І.В.Шамша працює над приведенням тексту дисертації у відповідність з вимогами, які пред'являються в Україні до наукових праць такого рівня.

З 2011 по 2014 роки О.Е. Никитченко навчалася в докторантурі кафедри філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. О.Е. Никитченко ці роки під керівництвом професора Т.В. Розової працювала над дисертацією на тему: «Антропологічний вимір конвергентних процесів сучасного релігійного життя». По завершенню навчання в докторантурі О.Е. Никитченко надала текст дисертації і монографії. В даний час О.Е. Никитченко приводить ці роботи у відповідність з вимогами для захисту.

У 2017 році І.С.Смазнова поступила в докторантуру кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету «Одеська юридична академія». Сьогодні Смазнова І.С. під керівництвом професора Ю.М.Оборотова пише докторську дисертацію на тему «Насильство та толерантність: філософсько-правове дослідження».

У 2014 році вчене звання доцентів отримали І.С. Смазнова і Н.Б. Капустіна, а в 2015 році – І.В. Шамша.

Можна сказати, що попереду у викладачів кафедри філософії – грандіозні плани, які, за підтримки керівництва Національного університету «Одеська юридична академія», обов'язково отримають втілення.