Історія
кафедри

 

Кафедра інформаційних технологій була створена у травні 2002 року як складова соціально-правового факультету (на той час вона називалася кафедрою правової інформатики). У формуванні кафедри брали участь професор С. А. Положаєнко, доценти С. Л. Ємельянов, В. Ф. Якутко, викладачі В. В. Гаращук, Р. І. Чанишев.

З моменту створення кафедра не лише навчала студентів грамотному використанню інформаційних технологій, а й займалася проблемами інформатизації університету, створенням сайту вишу та впровадженням технологій дистанційного навчання у навчальний процес.

З 1 вересня 2006 року при кафедрі функціонувала лабораторія інформаційних технологій. Потреба створення такого підрозділу спричинена стрімкими темпами інформатизації. Лабораторія відповідала за технічну підтримку і постійне оновлення офіційного сайту університету. Згодом лабораторія інформаційних технологій була реорганізована в окремий структурний підрозділ, оскільки обов’язки та завдання лабораторії вийшли за межі суто кафедральних.

У березні 2013 року кафедра увійшла до складу факультету журналістики. Викладачі кафедри інформаційних технологій розробили цикл дисциплін, спрямованих на формування у майбутніх журналістів теоретичних знань і практичних навичок виробництва і візуалізації інформаційних продуктів для друкованих та онлайн-видань.

У липні 2018 року кафедра стала складовою факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. Факультет здійснює підготовку студентів за спеціальностями – «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека» та «Системний аналіз». Випускова кафедра інформаційних технологій відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології», виконання освітньо-професійних програм за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» і 124 «Системний аналіз», за якість викладання навчальних дисциплін освітніх програм, забезпечення програмних результатів навчання і формування фахових компетентностей випускників.

Кафедра успішно співпрацює і підтримує наукові зв'язки з такими навчальними закладами як: Одеський національний політехнічний університет, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеська військова академія, Одеський державний університет внутрішніх справ та іншими вишами України. Викладачі кафедри видають і рецензують навчальні та навчально-методичні посібники, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, проходять стажування з метою підвищення кваліфікації на провідних кафедрах, що займаються проблемами інформатизації та захисту інформації.