Історія
кафедри

 

Кафедра господарського права і процесу була створена наказом президента Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія») від 4 лютого 2008 року на виконання рішення Вченої ради академії від 2 лютого 2008 року в результаті реорганізації кафедри підприємницького і комерційного права.

Створення кафедри обумовлене гострою необхідністю підвищення якості підготовки фахівців юридичного профілю в області господарського права та процесу, поліпшення якості викладання господарсько-правових дисциплін, зміцнення зв'язків з господарськими судами України й правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності в сфері господарювання, налагодження співробітництва з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також з метою централізації господарсько-правових досліджень в одеському регіоні.

Організаційно кафедра господарського права й процесу включена до складу факультету цивільної та господарської юстиції.

При Одеському апеляційному господарському суді і господарському суді Одеської області діє відділення кафедри господарського права і процесу, яке здійснює низку наукових заходів щодо проведення за участі судів господарських судів та викладачів університету узагальнень практики роботи господарських судів, спільних науково-практичних семінарів, наукових студентських гуртів, відвідувань студентами судових засідань тощо.

Із самого початку свого існування кафедра в повному обсязі залучена в навчальний процес і науково-дослідну роботу академії.

Представлені професорсько-викладацьким складом кафедри статті, доповіді, висновки спрямовані на доктринальне тлумачення актів господарського законодавства, містять конкретні пропозиції з удосконалення діючих нормативно-правових актів і практики їх застосування в підприємницькій діяльності.

Кафедра є співвиконавцем науково-дослідної теми, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України: «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України», державний реєстраційний номер 0112U000692.

Загалом протягом 2008-2017 років професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано понад 500 наукових робіт загальним обсягом понад 280 д.а., прийнято участь у понад 150 міжнародних семінарах, круглих столах, конференціях тощо.

Протягом 2008-2017 років викладачами кафедри підготовлено понад 110 висновків на запити державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо тлумачення окремих положень господарського законодавства України та відповідності проектів засадам державної регуляторної політики, у тому числі висновки для Верховної Ради України, Конституційного суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Одеського апеляційного господарського суду.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі й докторантурі університету за фахом 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. Протягом 2008-2017 здобувачами та аспірантами кафедри підготовлено 16 кандидатських та 1 докторська дисертація.