Історія
кафедри

 

Кафедра національної економіки створена у вересні 1998 р. У цей час кафедра очолюється доктором економічних наук, професором, академіком Транспортної академії України Кібік Ольгою Миколаївною.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни економічного циклу, активно використовуючи сучасні методи викладання.

Одночасно, активно виконуються наукові дослідження. У 2011-2015 рр. науковцями кафедри було виконано дослідження «Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України». У 2012-2014 рр. науковці кафедри приймали активну участь у розробці фундаментального дослідження «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України». У 2015 – 2017 рр. науковцями було виконано дослідження у межах фундаментального дослідження «Організаційно-правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних засадах». У 2016-2020  рр.  було виконано дослідження  з теми «Економічні передумови реалізації інтеграційної стратегії України».

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності ряду підприємств і організацій України.

Тісні ділові зв'язки кафедра підтримує з підприємствами реального сектору економіки України, органами влади, науковими організаціями й навчальними закладами України та інших держав. Науково-педагогічні працівники кафедри надають консультації представникам бізнес-структур різних сфер економічної діяльності, державним службовцям, науковцям тощо. На базі кафедри регулярно проводяться науково-практичні семінари та круглі столи.

Вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців вносять науково-педагогічні працівники кафедри  д.е.н., проф. Слободянюк О.В., д.е.н., доц. Отливанька Г.А., к.е.н., доц. Котлубай В.О., к.е.н., доц. Хаймінова Ю.В., к.е.н., доц. Редіна Є.В., к.е.н., к.е.н.,  доц. Примаченко І.Ф.  

З 2012 р. кафедра проводить щорічну Всеукраїнську наукову конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий розвиток сучасної України». Головним завданням конференції є визначення проблем економічного розвитку.

Результатом науково-дослідної та методичної роботи викладачів кафедри є публікація численних монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, наукових статей, тез доповідей.