КАФЕДРА
ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бехруз Хашматулла – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни: «Історія держави і права зарубіжних країн», Історія суду та судочинства в зарубіжних країнах».

Сфера наукових інтересів: порівняльне правознавство, ісламське право, історія держави і права зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне гуманітарне право.

У 1988 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, з 1993 року працював там же асистентом кафедри теорії та історії держави і права.

У 1998 році був прийнятий на роботу в якості асистента кафедри теорії та історії держави і права Одеської державної юридичної академії, потім переведений на посаду старшого викладача, а з 2004 року - на посаді доцента цієї ж кафедри.

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова № Д 068.24.04 в, (диплом кандидата юридичних наук - серія ДК № 000178 за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових навчань). У 2002 році було присвоєно вчене звання доцента (атестат - серія ДЦ №1007-5).

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Одеської національної юридичної академії № Д 41.086.01 (диплом доктора юридичних наук - серія ДД № 005772 за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових навчань). У 2007 році був переведений на посаду доцента кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, потім професора цієї ж кафедри. У 2011 році було присвоєно вчене звання професора міністерством освіти і науки України (атестат - серія 12пр № 006796, протокол № 2/18-П.

З 2015 по 2017 рр. займав посаду завідувача кафедрою права Європейського Союзу та порівняльного правознавства НУ «ОЮА». З 2017 по 2018 рр. - завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА». C осені 2018 року і по теперішній час очолює кафедру історії держави і права НУ «ОЮА».

Є висококваліфікованим викладачем, розробив ряд авторських курсів. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами.

Професор Бехруз Х. є відомим в Україні вченим-юристом в області порівняльного правознавства та європейського права. Загальна кількість його наукових публікацій - понад 150, в тому числі три монографії, три підручника, два з них рекомендовані МОН України для студентів вищих навчальних закладів, один з яких у співавторстві, два навчальних посібники, одне з них рекомендовано МОН України.

Є членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. Є членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права. Член редколегій двох періодичних друкованих видань, включених до переліку фахових, де можуть публікуватися результати наукових досліджень з юридичних наук.

Веде активну громадську роботу. Член редколегії журналу «Порівняльне правознавство» і журналу «Вісник Академії правових наук України».

Нагороджений почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».