ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НУ «ОЮА»

 

Адреса: 58002, м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7
(0372) 55-94-49, (0372) 58-63-24, (0372) 55-94-21

E-mail: cherninstitut@ukr.net
Графік роботи:
Пн – Пт 08:15 - 20:35

ВОРОБЧАК
Андрій Романович
директор інституту

Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» був створений як Навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії у м. Чернівці у 2001 році для підготовки фахівців за заочною формою навчання.

У 2004 році в Навчально-консультаційному центрі у м. Чернівці створено юридичне училище для підготовки молодших спеціалістів-юристів, яке через два роки було реорганізоване в юридичний коледж.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році Навчально-консультаційний центр був перетворений у Чернівецький факультет та Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія», а в 2014 році Чернівецький факультет перейменовано у Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична   академія»   згідно   з наказом НУ «ОЮА»   № 2643-61 від 28 липня 2014 року.

У структурі Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» п’ять кафедр (конституційного, адміністративного та фінансового права; теорії та історії держави і права; кримінальної юстиції; цивільно-правових дисциплін;  міжнародного та митного права), що забезпечують якісну підготовку бакалаврів і магістрів права денної і заочної форм навчання.

Для більшості викладачів Чернівецький юридичний інститут є основним місцем роботи. Вони мають необхідний рівень вищої освіти, що відповідає профілю дисциплін кафедри, а більшість із них — великий досвід практичної діяльності у правозахисних органах. Крім того, для викладання окремих предметів залучаються представники професорсько-викладацького складу Національного університету «Одеська юридична академія».

У сфері наукових інтересів викладачів та студентів – розроблення теоретичних та практичних проблем удосконалення законодавства, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів. Головним завданням науково-дослідної роботи інституту є вивчення найважливіших проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин та завдань.

Науковці займаються підготовкою та виданням монографій, навчальних підручників і посібників, доповідей, рецензій, відгуків тощо. Найважливіші результати їх наукової роботи висвітлені у численних статтях, опублікованих у фахових журналах і збірниках, та виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

З 2012 року в інституті видається науковий збірник «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», який вперше представив розвиток юридичної школи півдня України на теренах Буковини та всієї Західної України через сучасні наукові школи, які заклали фундамент розвитку наукових знань.

Викладачі інституту готують прокурорсько-слідчі кадри, спеціалістів із цивільної, господарської та судової юстиції. Бакалаври і магістри денної та заочної форм навчання здобувають освіту за такими спеціалізаціями, як «Кримінальна юстиція», «Цивільна та господарська юстиція», «Судова та управлінська діяльність», «Правоохоронна діяльність». До послуг студентів: сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, спеціалізована бібліотека, гуртожиток.

Студенти Чернівецького юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за контрактом на військовій кафедрі у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича та на факультеті підготовки офіцерів запасу Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка.

Навчання в інституті – це можливість отримати ґрунтовну, якісну освіту, вивчити цікаві дисципліни юридичного спрямування. Ці знання дають можливість осмислювати та аналізувати сучасні суспільні процеси, явища та тенденції світової політики, формують юридичний світогляд студентів, що дозволяє їм здобути класичну юридичну освіту та у майбутньому обіймати посади, пов’язані з виконанням правоохоронних або правозахисних функцій.

Уболіває за інтереси студентів студентська рада інституту, яка є ініціатором цікавих та корисних справ, що стали традиційними й користуються великою популярністю серед молоді.

Чернівецький юридичний інститут формує у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань. Це дозволяє виховувати фахівців-правників, які відповідають вимогам сьогодення та у майбутньому складатимуть славу Національного університету «Одеська юридична академія».