Григорьева Кристина Антоновна – кандидат юридических наук, доцент кафедры

Григор'єва Х. А. Переробна кооперація в сільському господарстві України: правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х. А. Григор'єва. – О. : Юридична література, 2015. – 248 с.

Гайдаржи Х. А. Правові особливості договірного оформлення трудових відносин в сільськогосподарському переробному кооперативі / Гайдаржи Х. А. // Актуальні проблеми держави та права. – 2012. – Вип. 67. – С. 412-417.

Гайдаржи Х. А. Деякі правові аспекти внесення майнових прав інтелектуальної власності як пайового внеску до сільськогосподарського (переробного) кооперативу / Гайдаржи Х.А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету «Серія «Право» . – 2012. – Вип. 19. – Т. 3. – С. 44-46.

Гайдаржи Х. А. Правове регулювання видів діяльності сільськогосподарських переробних кооперативів / Гайдаржи Х. А. // Право України. – 2013. – № 6. – С. 310-315.

Гайдаржи Х. А. Сучасний стан кооперації в Україні: тенденції та правові проблеми / Гайдаржи Х. А. // Науковий часопис «Університетські наукові записки». – 2013. – № 3 (47). – С. 345-351.

Гайдаржи Х. А. Особливості правового положення сільськогосподарського переробного кооперативу як суб'єкту договору контрактації / Гайдаржи Х. А. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 7. – С. 91-96.

Гайдаржи Х. А. Правові особливості реорганізації сільськогосподарського переробного кооперативу / Гайдаржи Х. А. // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 269-272. (0,4 д.а.)

Гайдаржи Х. А. Щодо етапів створення сільськогосподарських переробних кооперативів та їх правова регламентація / Гайдаржи Х. А. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». Вип. 15. – 2013. – № 1077. – С. 177-180.

Гайдаржи Х. А. Конститутивні локальні нормативно-правові акти сільськогосподарського переробного кооперативу / Гайдаржи Х. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 21. – Ч. ІІ. – Т. 2. – С. 85-88.

Гайдаржи Х. А. Щодо правових підстав ліквідації сільськогосподарських переробних кооперативів / Гайдаржи Х. А. // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 8. – С. 80-84.

Гайдаржи Х. А. Правові особливості контролюючих органів в сільськогосподарських переробних кооперативах / Гайдаржи Х. А. // Митна справа. – 2013. – № 4. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 266-270.

Гайдаржи Х. А. Правовідносини членства в об'єднаннях сільськогосподарських переробних кооперативів / Гайдаржи Х. А. // Науковий часопис «Університетські наукові записки». – 2013. – Вип. 4 (48). – С. 325-330.

ГайдаржиХ. А. Организационно-правовые средства обеспечения законности в сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативах / ГайдаржиХ. А. // Legea si viata. – 2013. – № 9/2 (261). – С. 101-104.

ГайдаржиХ. А. Сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив как отдельная организационно-правовая форма юридического лица / ГайдаржиХ. А. // Право. – 2014. – № 1. – С. 131-135.

Гайдаржи Х. А. Розвиток науково-правової думки про сільськогосподарську переробну кооперацію в незалежній Україні / Гайдаржи Х. А. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 191-196.

Григор'єва Х. А. Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб’єкти аграрних розписок: правові питання / Григор'єва Х. А. // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 212 – 215.

Григор'єва Х. А. Аналіз правової природи штучного м’яса за законодавством України / Григор'єва Х. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015 – № 16. – Т. 2. – С. 48 – 51.

Григор'єва Х. А. Шляхи реформування законодавства щодо оподаткування аграріїв у контексті вимог МВФ / Григор'єва Х. А. // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 266 – 269.

Григор'єва Х. А. Правові засади оподаткування аграріїв: сучасний стан та перспективи реформування / Григор'єва Х. А. // Право і суспільство. – 2015. - № 6-2. - С. 131-136.

Григор'єва Х. А. Правові засади державної підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів / Григор'єва Х. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 35. – Ч. II. – 2015. – С. 46-49.

Григор'єва Х. А. Тенденції розвитку сучасного законодавства у сфері державної реєстрації прав на землю / Григор'єва Х. А. // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 463 – 467.

Григор'єва Х. А. Правовий аналіз форвардних закупівель зерна як засобу державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Григор'єва Х. А. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 4. – С. 47-52.

Григор'єва Х. А. Правові питання надання державної підтримки суб’єктам господарювання у галузі тваринництва / Григор'єва Х. А. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 66-71.

Григор'єва Х. А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об’єктів / Григор'єва Х. А. // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 268-271.

Григор'єва Х. А. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: термінологічні та функціональні питання / Григор'єва Х. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 39. – С. 112-116.

Григор'єва Х. А. Правовий механізм державної підтримки у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Григор'єва Х. А. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 9.

Григор’єва Х. А. Підтримка сільськогосподарської кооперації в Україні: питання правового забезпечення / Х. А. Григор’єва // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3.

Григор’єва Х. А. Правові засади надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні / Х. А. Григор’єва // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 105 – 109.

Григор’єва Х. А. Правове забезпечення державної підтримки у сфері лізингу техніки та обладнання для АПК в Україні / Х. А. Григор’єва // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 92 – 98.

Григор’єва Х. А. Реформування законодавчих засад оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: агропротекційний вимір / Григор’єва Х. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. – Вип. 42. – С. 146 – 150.

Григор’єва Х. А. Правові засади державної підтримки сільськогосподарського дорадництва в Україні: реалії та перспективи / Григор’єва Х. А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017. – Вип. 1. – С. 138 – 141.

Григор’єва Х. А. Науковий аналіз нормативно-правового забезпечення надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки / Х. А. Григор’єва // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 78- 82.

Григор’єва Х. А. Правові аспекти надання часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання / Григор’єва Х. А. // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 2.

Гайдаржи Х.А. Сільськогосподарський переробний кооператив як суб'єкт договору контрактації / Х. А. Гайдаржи // Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe: 29 – 31.01.2013 styczeń : zbior raportow naukowych. – Krakow, 2013. – С. 64 – 66.

Гайдаржи К. А. Правовые особенности трудовых договоров в сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативах / К. А. Гайдаржи // Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2013 : XV междунар. науч.-практ. конф. с элементами науч. школы, 29–30 марта 2013 г. : матер. конф. – Челябинск, 2013. – С. 152 – 154.

Гайдаржи К. А. Векторы развития сельскохозяйственной кооперации в Беларуси, России и Украине / Гайдаржи К. А. // Инновационное развитие общества в условиях интеграции правовых систем: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Н.В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2013. – С. 421-424.

Гайдаржи К. А. Юридическая регламентация субъектов создания сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов / К.А. Гайдаржи // Social processes regulation in the contex to economics, law and management: LIII International Research and Practice Conference, 06 – 11 June, 2013 : mater. Digest of the сonf. – London, 2013. – С.139–140.

Гайдаржи К.А. Ретроспективный анализ правовых форм кооперативных объединений / К. А. Гайдаржи // Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych: 29 –31 lipiec 2013 : zbiór raportów naukowych. – Lublin, 2013. – С. 68 – 70.

Григор’єва Х. А. Правова природа штучно вирощеного м’яса / Григор’єва Х. А. // Юридична наука і практика у третьому тисячолітті : матер. конф., 27-28 лют. 2015 р. – Кошице, 2015. – С. 110-112.

Григор’єва Х. А. Тенденції бюджетного фінансування сільського господарства України: правовий аналіз / Григор’єва Х. А. // Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov : конф. 27-28 лист. 2015 р. – Братислава, 2015. – С. 221 – 223.

Григор’єва Х. А. Единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине: законодательные новеллы / Григор’єва Х. А. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. 2016. – P. 299 – 301.

Григор’єва Х. А. Еволюція законодавчих змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників / Григор’єва Х. А. // Аграрна наука та освіта Поділля: матер. Міжнар.наук.-практ.конф. (Кам’янець-Подільський, 14-16 бер.2017 р.). – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 143 – 145.

Григор’єва Х. А. Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам як особлива правова трансформація спецрежиму ПДВ / Григор’єва Х. А. // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права): матер. Міжн.наук.-практ. конф. (Одеса, 19 травня 2017 р.). – О., 2017. – С. 645 – 647.

Григор’єва Х. А. Правові особливості бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам / Григор’єва Х. А. // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : матер. Всеукр. наук.-практ.конф, присв. пам’яті д.ю.н., проф. В. Л. Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народження (Київ, 26 травня 2017 р.). – К., 2017. – С. 101 – 104.

Григор’єва Х. А. Проблеми законодавчого забезпечення державної підтримки органічного сільського господарства в Україні / Григор’єва Х. А. // Актуальні питання реформування правової системи : матер. ХIV Міжн. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16-17 червня 2017 р.). – Луцьк, 2017. – С. 151 – 153.

Григор’єва Х. А. Окремі недоліки аграрного законодавства у сфері державної підтримки сільського господарства / Григор’єва Х. А. // Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції: збір. матер. Міжн. конгресу,  присв. 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (Одеса, 2-4 чер. 2017 р.). – О., 2017. – С.  122 – 125.

Григор’єва Х. А. Суб’єкти отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки: аналіз законодавчих новел / Григор’єва Х. А. // матер. Всеукр. наук.-практ конф. «Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України» (Івано-Франківськ, 8-10 вер. 2017 р.). – С. 140 – 142.

Григор’єва Х. А. Комплексна державна підтримка органічного сільського господарства: пропозиції щодо законодавчого запровадження / Григор’єва Х. А. // матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Правові засади ведення органічного землеробства» (Харків, 29 вер. 2017 р.). –Х., 2017. – С. 44 – 47.

Григорьева К. А. Правовые механизмы государственной поддержки в сфере лизинга сельскохозяйственной техники в Украине: сравнительный аспект / Григорьева К. А. // Current scientific research: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2017. - P. 169 – 172

Гавриш Н. С., Григор’єва Х. А. Аграрне право України : програма навчальної дисципліни і плани семінарських (практичних) занять / Н. С. Гавриш, Н. Ю. Гальчинська, А.Й. Годованюк, Х. А. Григор’єва, Т. Є. Харитонова. - Одеса: Принт бистро, 2015. – 60 с.

Григор’єва Х. А., Каракаш І. І. Правове регулювання кооперативних відносин в Україні : програма спецкурсу та плани семінарських (практичних) занять / І. І. Каракаш, Х. А. Григор’єва. - Одеса: Принт бистро, 2016. – 32 с.

Григор’єва Х. А. Державно-правове регулювання в сільському господарстві / Аграрне право України: навч. посіб. / [Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш, Х. А. Григор'єва та ін.]; за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Каракаша. – О.: Юридична література, 2017. – С. 141 – 166.

Григор’єва Х. А. Правове становище сільськогосподарських кооперативів / Аграрне право України: навч. посіб. / [Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш, Х. А. Григор'єва та ін.]; за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Каракаша. – О.: Юридична література, 2017. – С. 306 – 330.

Григор’єва Х. А. Правове регулювання тваринництва / Аграрне право України: навч. посіб. / [Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш, Х. А. Григор'єва та ін.]; за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Каракаша. – О.: Юридична література, 2017. – С. 357 – 381.

Григор’єва Х. А. Законодавче забезпечення ведення рослинництва / Аграрне право України: навч. посіб. / [Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш, Х. А. Григор'єва та ін.]; за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Каракаша. – О.: Юридична література, 2017. – С. 331 – 356.

Григор’єва Х. А. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Земельне право України : навч. посіб. / [І. І. Каракаш., В. Д. Сидор, Т. Є. Харитонова та ін.]; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – О.: Юридична література, 2017. – С. 452 – 476.