Сергейчик Виктория Александровна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

1. Сергійчик В.О. IACS: організаційно правові засади діяльності / В.О. Сергійчик // Актуальнi проблеми держави i права. – 2007. – Вип. 36. – С. 391-395.

2.  Сергейчик В.А. Морское судно: определение понятия /В.А. Сергейчик // Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць за матеріалами матеріалами міжнар наук.-практ. конф. «Четверті Прибузькі юридичні читання» (Миколаїв, 28-29 листопада 2008р.) / ОНЮА , Мик. навч. центр [ та ін.] – Миколаїв : Вид-во «Іліон» , 2008.-504 с.- С.407-408.

3.  Сергейчик В.А. Торговое судно: нормативно-правовое определение понятия / В.А. Сергейчик // Актуальнi проблеми держави i права. – 2008. – Вип. 35. – С. 72-83.

4. Сергейчик В.А. Международно-правовые основы технического надзора государства флага: «UNCLOS 82» / В.А. Сергейчик // Визначальнi тенденцii генези державностi i права : зб. наук. праць за матерiалами мiжнар. наук.-практ. конф. «Третi Прибузькi юридичнi читання» (Миколаiв, 23-24 листопада 2007 р.) / ОНЮА , Мик. навч. центр [та iн.]. – Миколаiв: Вид-во «Iлiон», 2007. – С. 613-615.

5.  Сергійчик В.О. Технічний огляд суден у випадках проведення їх реєстрації : організаційно – правові засади / В.О. Сергійчик // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конф. проф.-виклад. і аспірант. складу (Одеса, 5-6 червня 2009р.) / ОНЮА. – О. : Феникс, 2009. – С. 304-305.

6.  Сергейчик В.А. Международно-правовая кодификация процедур инспекторских проверок морских судов / В.А. Сергейчик // Молодежь и наука: реальность и будущее: сб. научных трудов по материалам международной научно- практической конференции (г. Невинномысск, 2009 г.) НИЭУП {и др.}: в 9 т. – T. V : Юридические науки.- Невинномысск:НИЭУП, 2009. – С. 341-343.

7.  Сергійчик В.О. Правові підстави та процедури технічного огляду суден у випадках проведення їх реєстрації у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України / В.О. Сергійчик // Митна справа. – 2009. – №3. – С. 55-57.

8.   Сергейчик В.А. Правовые основы борьбы с привнесением чужеродных организмов в морскую среду в результате их перевозки в водяном балласте судна / В.А. Сергейчик // Митна справа. – 2011. – №3(75). – С. 127-133.

9.  Сергейчик В.А. Проблема «спасения» океана в международном морском праве / В.А. Сергейчик // Правове життя сучасної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (16-17 травня 2013, м. Одеса): Т. 1. / НУ «ОЮА». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 462-464.

10.  Сергійчик В.О. Актуальні питання запровадження інституту уповноваженого економічного оператора: закордонний досвід / В.О. Сергійчик // Юридичний вісник. – 2013. – № 2. – С. 166-172.

11.  Сергійчик В.О. Інформатизація митних органів України: до питання щодо правового регулювання порядку електронного декларування / В.О. Сергійчик // Митна справа. – 2013. – № 4. – С. 76-84.

12.  Сергійчик В.О. Визначення статусу уповноваженого економічного оператора в Україні на сучасному етапі / В.О. Сергійчик // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Том 18. – Випуск 1 (18). Правознавство. – С. 90-97.

13.   Sergeichik V. Public joint stock company as a form of future municipal steamship companies in Ukraine / V. Sergeichuk // Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 168-174.

14.   Сергейчик В.А. Спасение океана: глобальне инициативы / В.А. Сергейчик // Митна справа. – 2013. – №3. – С. 80-87.

15.  Сергейчик В.А. Новые правила приложения VI Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) / В.А. Сергейчик // Правове життя сучасної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченій ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 року, м. Одеса): Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 353-355.

16.  Сергейчик В.А. Спасение океана, глобальные инициативы / В.А. Сегейчик // Правове життя сучасної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (16-17 травня 2013, м. Одеса). – С. 462-464.

17.  Сергейчик В.А. История и перспективы развития Северного морского пути / В.А. Сергейчик // Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13 грудня 2013 року , м. Одеса). – Херсон: «Гельветика». – С. 165-167.

18.  Сергейчик В.А. Правовой режим Северного морского пути / В.А. Сергейчик // Legea si viata. – Februarie 2014. – С. 126 – 131.

19.  Сергійчик В.О. Митне право України: навч.-метод. рекомендації для студентів факультету заочного навчання №2 / В.О. Сергійчик. – Одеса: Фенікс, 2014. – 40 с.

20.  Сергейчик В.А. Новые правила приложения VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) / В.А. Сергейчик // Правове життя сучасної України: матер. міжнар. науково-практ. конф., присвяченої ювілею академіка  С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 року , м.Одеса , том II ). – Одеса: Юридична література. – С. 353-355.

21.  Сергійчик В.О. Проблеми застосування заходів щодо запобігання забрудненню морського середовища, передбачених національним законодавством України / В.О. Сергійчик // Jurnalul juridic national teorie si practica. – 2015. – № 3(13). – С. 77-81.

22.  Сергійчик В.О. Морське право: навч.-метод. посібник для студентів факультету заочного навчання №2 / В.О. Сергійчик, С.О. Кузнецов. – Одеса: Фенікс, 2015. – 246 с.

23. Сергійчик В.О. Заходи щодо запобігання забрудненню морського середовища / В.О. Сергійчик // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Том І. (15-16 травня 2015 року, м. Одеса). – Одеса: Юридична література. – С. 482-484.

24.  Сергійчик В.О. Міжнародно-правове співробітництво стосовно захисту Чорного моря від забруднення. Бухарестська конвенція / В.О. Сергійчик // Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 вересня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С. 98-102.

25. Сергійчик В.О. Наслідки введення в дію Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (Конвенції STCW) для моряків України / В.О. Сергійчик // Lex portus. – 2017. – № 2. – С. 156-161.