При кафедрі діє науковий гурток з господарського права і процесу під керівництвом  к.ю.н., доцента  кафедри господарського права і процесу Добровольської Володимири Володимирівни.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
 2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 3. Придбання навичок наукової роботи.
 4. Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи.
 2. Організація наукової роботи студентів.
 3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

При кафедрі діє науковий гурток «Медіація та переговори» під керівництвом  к.ю.н., доцента  кафедри господарського права і процесу Романадзе Луїзи Джумберовни.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
 2. Поглиблення дослідження знань про медіацію за участю студентів.
 3. Придбання навичок від професійного медіатора

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до знань про медіацію.
 2. Організація роботи студентів.
 3. Поглиблене вивчення студентами методів комунікації та засобів вирішення конфліктів.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше двох разів на тиждень з обговоренням підсумків самостійної робіти, реферативних повідомлень та ін.

 

Кафедра господарського права і процесу готує майбутніх юристів у сфері економіки, суддів господарських судів, фахівців правоохоронних органів, які забезпечують дотримання законності в господарській сфері. На кафедрі викладаються такі дисципліни: господарське право, господарське процесуальне право, господарські договори, особливості розгляду судами справ про банкрутство, антимонопольне законодавство, особливості судочинства у справах про банкрутство, юридичний супровід бізнесу, проблеми застосування норм господарського та господарсько-процесуального права, актуальні проблеми банкрутства (неспроможності) у праві України, комерційний арбітраж, судовий розгляд господарських спорів, тлумачення господарсько-правових актів, правова робота в господарському комплексі, International Commercial Arbitration.

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, консультуванні працівників правоохоронних органів, наданні наукових висновків на запити державних органів. Представлені професорсько-викладацьким складом кафедри статті, доповіді, висновки спрямовані на доктринальне тлумачення актів господарського законодавства, містять конкретні пропозиції з удосконалення діючих нормативно-правових актів і практики їх застосування в підприємницькій діяльності.

Сферою наукових досліджень кафедри є розроблення теоретичних і практичних проблем удосконалення господарського законодавства, зближення положень законодавства України з економічним законодавством країн Європейського Союзу, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів, у тому числі прийнятих у рамках СОТ, удосконалення процесуальної форми діяльності господарських судів України. Співробітники кафедри активно співпрацюють із науково-освітніми установами міст Одеси, Києва, Донецька, Харкова з питань модернізації господарського законодавства України і його науково-практичного вивчення.

На кафедрі були захищені докторські дисертації: «Грошові зобов'язання учасників господарських відносин» (Подцерковний О.П.),2007.

На кафедрі були дослідженні і захищені кандидатські дисертації: «Організаційно-правові засади розрахункових відносин у господарському комплексі України» (Подцерковний О.П.), 1999; «Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку» (Мельник С.Б.), 2001; «Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» (Квасніцька О.О.), 2006; «Правові основи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні» (Добровольська В.В.),  2007; «Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб'єктів господарювання» (Зятіна Д.В.), 2011; «Правове регулювання відносин контролю у сфері господарювання» (Попелюк В.П.), 2011; «Повноваження суду апеляційної інстанції в господарському процесі» (Згама А.О.), 2012; «Господарсько-правові аспекти державних закупівель в Україні» (Петруненко Я.В.), 2013; «Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань» (Гофман О.Р.), 2014; «Господарсько-правове регулювання комерційного використання державного майна» (Будурова Г.М.), 2014; «Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України» (Бойченко Е.Г.), 2015; «Господарсько-правове регулювання венчурного інвестування в Україні» (Тарнавський Р.В.), 2017;

Кафедрою підготовлено та видано:
Господарське право: Підручник/[Подцерковний О. П., Квасніцька ОО, Смітюх АВ та ін.]; за ред. ОП Подцерковного // ОП Подцерковний - Х.: Одіссей, 2012
Господарське процесуальне право:Підручник/ О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін. ; за ред.. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – X. :Одіссей,2012. – 400 с.
Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки: моногр./В.В.Добровольська.-Одеса: Фенікс, 2010. -258 с.
Подцерковнний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – Видання друге. – К.: «Юстініан», 2007. -424 с.
Організаційно-правові основи функціонування морегосподарського комплексу України: монографія / [О.М. Кібік, О.П. Подерковний, Д.В. Зятіна, В.А. Котлубай и др.]; під ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного.- Одеса: Фенікс, 2012. - 159 с.
О.П.Подцерковний . Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євро орієнтованих засадах: монографія/ [О.П.Подцерковний, О.М.Кібік,К.А. Возняковська,В.О.Котлубай та ін.]; за ред..О.П.Подцерконого, О.М.Кібік.- Одеса:Фенікс,2017.-284с.

Подцерковний Олег Петрович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Арбітр МКАС при ТПП України

Дисципліни: Господарське право, Тлумачення господарсько-правових актів, Застосування норм господарського та господарсько-процесуального права.

Сфера наукових інтересів: господарське право, господарське процесуальне право. Автор понад 286 наукових та навчально-методичних робіт

 

Мельник Світлана Борисівна – кандидат юридичних наук, професор

Основні напрямки наукової роботи – господарське право; антимонопольно-конкурентне законодавство; конкурентне право ЄС; порівняльне конкурентне право; міжнародне конкурентне право; міжнародне приватне право;правові засади державної економічної політики.

 

Квасніцька Ольга Олексіївна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Актуальні питання банкрутства у праві України, Господарсько-процесуальне право, Процедури банкрутства та арбітражне управління.

Викладає курси підготовки арбітражних керуючих в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Сфера наукових інтересів: актуальні питання банкрутства, процедури банкрутства та арбітражне управління, господарське право, господарське процесуальне право

 

Добровольська Володимира Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Господарсько-процесуальне право, Контрактне право, Юридичний супровід бізнесу, Проблеми застосування норм господарського та господарсько-процесуального права.

Сфера наукових інтересів Правове забезпечення державного регулювання економіки, навчально-методичні посібники Господарське право, Господарське договірне право.

 

Зятіна Діна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право

Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.

 

Попелюк Вадим Павлович – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право, Контрактне право

Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне право, інвестиційні проекти, корпоративні відносини, оподаткування.

 

Будурова Ганна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право, Застосування норм господарського та господарсько-процесуального права, Комерційний арбітраж.

Сфера наукових інтересів: господарська діяльність у державному секторі економіки; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.

 

Гофман Олександр Рудольфович – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Юридичний супровід бізнесу, Процедура банкрутства та арбітражне управління

Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.

 

Петруненко Ярослав Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент

Член Комітету з конкурсних торгів Національного університету «Одеська юридична академія», експерт Всеросійської Асоціації фахівців у сфері державних закупівель, член Асоціації правознавців України.

Дисципліни: Господарське право, Правове забезпечення державної економічної політики

Сфера наукових інтересів: господарське право, правове забезпечення державної економічної політики

 

Бойченко Едуард Гаврилович – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право. Також є розробником та викладачем спеціальних курсів на англійській мові Порівняльне військове право (з 2011 р.), Господарське право (з 2017 р.)

Сфера наукових інтересів: військове господарювання, правова робота в діяльності суб’єктів господарювання.

 

Романадзе Луїза Джумберівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське процесуальне право.

Сфера наукових інтересів: врегулювання спорів за допомогою професійного посередника; медіація; захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

 

Згама Антоніна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право, Вирішення господарських спорів, Цінні папери та фондовий ринок

Сфера наукових інтересів: господарське право, господарське процесуальне право.

 

Шинкар Марта Леонідівна – асистент

Дисципліни: Господарське право, Відповідальність суб’єктів госопдарювання.

Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне право та банкрутство у праві України.

 

Рибнікова Еліна Юріївна – асистент

Дисципліни: Господарське право, Відповідальність суб’єктів госопдарювання.

Сфера наукових інтересів: господарське право; відповідальність суб’єктів господарювання.

 

Докукіна Діана Леонідівна – старший лаборант

 
Ізотова Діана Андріївна – лаборант

Кафедра господарського права і процесу була створена наказом президента Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія») від 4 лютого 2008 року на виконання рішення Вченої ради академії від 2 лютого 2008 року в результаті реорганізації кафедри підприємницького і комерційного права.

Створення кафедри обумовлене гострою необхідністю підвищення якості підготовки фахівців юридичного профілю в області господарського права та процесу, поліпшення якості викладання господарсько-правових дисциплін, зміцнення зв'язків з господарськими судами України й правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності в сфері господарювання, налагодження співробітництва з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також з метою централізації господарсько-правових досліджень в одеському регіоні.

Організаційно кафедра господарського права й процесу включена до складу факультету цивільної та господарської юстиції.

При Одеському апеляційному господарському суді і господарському суді Одеської області діє відділення кафедри господарського права і процесу, яке здійснює низку наукових заходів щодо проведення за участі судів господарських судів та викладачів університету узагальнень практики роботи господарських судів, спільних науково-практичних семінарів, наукових студентських гуртів, відвідувань студентами судових засідань тощо.

Із самого початку свого існування кафедра в повному обсязі залучена в навчальний процес і науково-дослідну роботу академії.

Представлені професорсько-викладацьким складом кафедри статті, доповіді, висновки спрямовані на доктринальне тлумачення актів господарського законодавства, містять конкретні пропозиції з удосконалення діючих нормативно-правових актів і практики їх застосування в підприємницькій діяльності.

Кафедра є співвиконавцем науково-дослідної теми, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України: «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України», державний реєстраційний номер 0112U000692.

Загалом протягом 2008-2017 років професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано понад 500 наукових робіт загальним обсягом понад 280 д.а., прийнято участь у понад 150 міжнародних семінарах, круглих столах, конференціях тощо.

Протягом 2008-2017 років викладачами кафедри підготовлено понад 110 висновків на запити державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо тлумачення окремих положень господарського законодавства України та відповідності проектів засадам державної регуляторної політики, у тому числі висновки для Верховної Ради України, Конституційного суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Одеського апеляційного господарського суду.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі й докторантурі університету за фахом 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. Протягом 2008-2017 здобувачами та аспірантами кафедри підготовлено 16 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Дочірні категорії