Студенческое научное общество

Студенческое научное общество

E-mail Печать

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НУ ОЮА – це об’єднання зацікавлених у розвитку наукової роботи студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (НУ ОЮА), правовою основою діяльності якого є ст. 41 Закону України «Про вищу освіту». Основною метою Студентського наукового товариства (надалі – СНТ) НУ ОЮА є організація студентської науково-дослідної роботи, сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, розширенню їх загального і професійного світогляду, задоволення інших потреб та інтересів.

Історія СНТ

Історія СНТ починається з травня 2001 року. Саме тоді, під час проведення звітної щорічної наукової студентської конференції, на підставі спільного колективного рішення студентів та ректорату НУ ОЮА (тоді ще ОНЮА), було покладено початок відродженню Студентського наукового товариства, яке до цього існувало в Юридичному інституті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, на базі якого й утворилась Академія. Проте періодом справжнього відродження СНТ є 2006 рік. Саме з цього часу Товариство, у складі багатьох нових членів, почало працювати постійно та досить ефективно. Причому одразу ж розпочалась активна діяльність у різних напрямках – відновлення функціонування багатьох студентських гуртків, проведення наукових заходів, залучення студентів-першокурсників до науково-дослідної роботи тощо. 2011 року відбулась реорганізація Студентського наукового товариства – затверджено новий Статут СНТ, створено СНТ на факультетах й інститутах, змінено керівні органи та принципи їх утворення.

Структура СНТ

Керівними органами СНТ НУ ОЮА є Конференція СНТ НУ ОЮА та Правління СНТ НУ ОЮА.

Конференція СНТ НУ ОЮА є вищим керівним органом СНТ НУ ОЮА. До складу Конференції входять представники СНТ інститутів, факультетів, юридичного коледжу (надалі – СНТ структурних підрозділів) на пропорційній основі – 10% від загальної кількості членів СНТ структурних підрозділів. Правління СНТ НУ ОЮА є постійно діючим керівним колегіальним виконавчим органом СНТ НУ ОЮА, до його складу входять: Голова СНТ НУ ОЮА, перший заступник Голови СНТ НУ ОЮА, заступник Голови СНТ НУ ОЮА, відповідальний секретар СНТ НУ ОЮА та голови СНТ структурних підрозділів.

Голова, перший заступник Голови, заступник Голови, відповідальний секретар СНТ обираються на Конференції СНТ НУ ОЮА строком на один рік. Кандидатом на будь-яку з цих посад можуть бути члени СНТ НУ ОЮА, яких висунули на цю посаду на загальних зборах члени СНТ структурних підрозділів. Ці збори також обирають Голову СНТ відповідного структурного підрозділу строком на один рік.

Діяльність, яку здійснює СНТ

Серед багатьох напрямків діяльності важливе місце обіймає організаційна підтримка студентських гуртків та дискусійних клубів, більшість із яких створені при кафедрах НУ ОЮА. Адже саме тут студент вперше вчиться формулювати з наукового погляду свої думки, які потім знаходять відображення в наукових статтях, відбуваються жваві дискусії з проблемних питань, студенти отримують досвід виступів перед аудиторією. Найбільш відвідуваними гуртками є Клуб публічного права при кафедрі конституційного права, Дискусійно-аналітичний клуб «Право і цивілізація» при кафедрі теорії держави і права, Клуб «Кримінальне право ХХІ століття», студентський науковий гурток з міжнародного права, Студентське кримінологічне товариство, студентський гурток «Криміналіст», гурток з кримінального процесу, гурток з господарського права і процесу тощо.

Другим, проте не менш важливим напрямом діяльності СНТ, є організація різноманітних наукових заходів, у яких беруть участь студенти вищих навчальних закладів із різних куточків України. За роки існування СНТ за його участі було проведено численні наукові заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, ще більше – на університетському рівні. Серед них вісім Національних Моделей Верховної Ради України, вісім Всеукраїнських Брейн-рингів «Знавці Конституції» на Кубок Президента НУ ОЮА, Всеукраїнські студентські олімпіади з правознавства, Всеукраїнські правничі школи, Всеукраїнські студентські наукові конференції. Для членів СНТ також проводяться різноманітні тренінги: з ораторського мистецтва, роботи в команді, участі в наукових заходах тощо.

Якщо вести мову про заходи міжнародного та всеукраїнського масштабу, то вони є найцікавішими, оскільки дають можливість не лише розширити свої знання в певній галузі, але й поспілкуватися зі студентами інших ВНЗ. Проведення низки таких наукових заходів стало щорічною традицією СНТ. Так, з 2007 року стали традиційними два унікальні в Україні заходи: Національна Модель Верховної Ради України та Брейн-ринг «Знавці Конституції України» на Кубок Президента НУ ОЮА.

Національна Модель Верховної Ради України відбувається у формі моделювання діяльності єдиного органу законодавчої влади нашої держави. Студенти, що беруть участь у заході, проходять усі етапи ухвалення закону Верховною Радою – роботу у фракціях, комітетах, три читання. На розгляд «молодих законодавців» було винесено законопроекти «Про опозицію в Україні» (Перша Модель), «Про Президента України» (Друга Модель), «Про засади діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України» (Третя Модель), «Про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу України» (Четверта Модель), «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру» (П’ята Модель), «Про органи студентського самоврядування» (Шоста Модель), «Про адміністративно-територіальний устрій України» (Сьома Модель),«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Восьма Модель). Загалом «депутати» працюють достатньо ефективно, оскільки результатом роботи стає «ухвалення закону». Отже, студенти своєю працьовитістю та наполегливістю показують нашим законодавцям, як потрібно діяти для того, щоб якнайшвидше врегулювати на законодавчому рівні суперечливі питання, що виникають в усіх сферах суспільного життя. Після закінчення роботи Моделі традиційно визначають найкращих координатора партії та комітету, опозиціонера, оратора, автора законопроекту, а також символ Моделі.

Брейн-ринг «Знавці Конституції України» на Кубок Президента НУ ОЮА спрямований на поглиблене вивчення студентами-юристами Основного закону нашої держави. У результаті двох днів змагання та трьох турів визначаються команди, студенти яких знають Конституцію найкраще. Формат Брейн-рингу дійсно досить цікавий, оскільки дає можливість не лише перевірити свої знання, але й отримати заряд адреналіну і позитивних емоцій.

Також традиційним стало проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, В.В.Копєйчикова. Вона проводиться щороку спільно зі Студентським науковим товариством Львівського національного університету ім. Івана Франка у формі роботи секцій із теорії держави і права, філософії права, історії держави і права та теорії прав людини.

Проводиться також Всеукраїнська студентська наукова конференція «Верховенство права очима правників-початківців». У рамках конференції розглядається проблематика практично кожної галузі права, актуальної на даний час в Україні. Крім того, у рамках даної Конференції діють такі секції із суміжних із юриспруденцією дисциплін, як «Філософські питання розвитку держави та права України», «Історія розвитку держави і права», «Економіко-правові засади розвитку України», «Лінгвістика права та ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку», «Політологічні дослідження держави та суспільства», «Соціологічні дослідження політичних, правових та суспільних процесів», «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності». Це сприяє розширенню світогляду та збагаченню знань студентської молоді не лише з правничих, а й інших гуманітарних дисциплін. У рамках Конференції близько 700 учасників із усіх куточків України щороку беруть участь у 26 секціях, а їх роботи публікуються у трьох томах збірника тез студентських наукових доповідей. Окремо слід зазначити про значну кількість наукових досліджень іноземними мовами, що стає своєрідним ключем до становлення висококваліфікованого, а головне затребуваного фахівця. Логічним продовженням полімовного підходу до вивчення та дослідження юриспруденції є публікація тез не лише українською і російською, а й англійською і німецькою мовами.

Завдяки діяльності СНТ відбувається успішна співпраця з іншими студентськими об’єднаннями й організаціями, зокрема, з Лігою студентів Асоціації правників України, Європейською асоціацією студентів-правників (ELSA), Міжнародною асоціацією студентів політичної науки (МАСПН), студентськими науковими товариствами різних вишів України.

Научная деятельность Студенческое научное общество